Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Схід?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу, є оригінальними й правильно оформленими. Структура статті (відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1) повинна включати постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

Крім того, обов’язковими елементами статті мають бути:

1. Індекс УДК (універсальний десятковий класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

2. Заголовок статті подається трьома мовами: українською, англійською, російською.

3. Відомості про автора (авторів) – прізвище ім’я по батькові, вчений ступінь, посада та навчальний (науковий) заклад або інше місце роботи. Подається трьома мовами: українською, англійською, російською.

4. Анотація. Подається трьома мовами: українською, англійською, російською. Побудова української та російської анотацій: характеристика основної теми, проблеми, цілі, узагальнені результати. Вимоги до анотації англ. мовою див. далі.

5. Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше десяти, подаються українською, англійською, російською мовами.

6. Література – оформляти СУВОРО відповідно до ДСТУ 8302:2015. З прикладами оформлення списку використаних джерел за цим стандартом можна ознайомитися за посиланням.

7. Варіанти оформлення пристатейного списку літератури латиницею див. далі.

Обсяг статті – до 1 д.а. Статті більшого обсягу можуть публікуватися з продовженням.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання; формули – в редакторі формул MS Equaition.

Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор).

Скановані ілюстрації та таблиці неприпустимі. Растрові ілюстрації подаються в оригіналі (фотознімок, малюнок, негатив або слайд).

До статті додається авторська довідка.

Матеріал подається на USB-носії, диску або електронною поштою.

Редакція зберігає за собою право на редагування й скорочення матеріалів. Рукописи не повертаються.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

 

Розглянемо далі основні моменти, на яких повинні зосередити увагу автори, що подають статті до журналу.

НАЗВА СТАТТІ ТА АВТОРСЬКІ РЕЗЮМЕ (АНОТАЦІЇ) АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Назва наукової статті має бути інформативною, можна використовувати лише загальноприйняті скорочення; у перекладі назви статті англійською мовою не повинно бути жодних транслітерацій з української, окрім власних назв, назв приладів та інших об’єктів, що не перекладаються. Також неприпустимо використовувати в назві сленг, який відомий тільки україномовним фахівцям. Те саме стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів.

Англійські анотації (реферати, авторські резюме) в україномовному виданні є для іноземних фахівців та науковців головним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені результати дослідження. Саме на підставі анотації зарубіжні спеціалісти оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до неї, можуть використати її для своєї роботи або зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, зробити запит на отримання повного тексту роботи тощо.

Отже, за обсягом англійська анотація на статтю повинна бути більшою, ніж анотація українською мовою, й мати обсяг не менше 200-250 слів. Окрім того, до анотацій висувають ще й такі вимоги:

- інформативність (анотація не повинна містити загальних слів);

- оригінальність (анотація не повинна бути калькою україномовної анотації);

- змістовність (анотація має відображати основний зміст статті й результати досліджень);

- структурованість (анотація повинна відображати логіку подання результатів у статті);

- «англомовність» (анотація повинна бути написана якісною англійською мовою).

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Прізвища та імена авторів подаються в одній із прийнятих міжнародних систем транслітерації (див. далі «ТАБЛИЦЯ транслітерації українського та російського алфавіту латиницею»). Але бажано, щоб автор, який подає свою статтю й має надію, що вона потрапить до наукометричної бази з будь-якого журналу, користувався єдиним варіантом транслітерації свого прізвища та імені. Таким чином він уникне створення в наукометричній базі декількох профілів (ідентифікаторів) і його науковий доробок буде врахований більш повно в межах одного профілю.

Такі самі вимоги висуваються й до того, як автор подає свій науковий статус та назву організації, у якій він працює або проводить наукове дослідження.

 

ПРИСТАТЕЙНІ СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES)

Окрім величезного значення посилання в бібліометричних та наукометричних дослідженнях, слід зауважити, що на підставі посилань наукометричні ресурси можуть оцінювати значення та рівень визнання робіт конкретних авторів, науковий рівень журналів, організацій і країн у цілому, визначати актуальність наукових напрямків та проблем, виявляти їх точки росту та падіння тощо. До того ж стаття зі значним списком літератури демонструє професійний кругозір та якісний рівень досліджень її авторів.

Журнал «СХІД» обрав за основу Harvard Referencing Style (варіант Великої Британії (GB)) для оформлення списку використаних джерел, а також для упорядкування внутрішньотекстових посилань.

З огляду на це, наводимо загальні принципи оформлення REFERENCES:

1. Джерела в списку не нумеруються, а подаються в алфавітному порядку за прізвищами авторів і в хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш ніж одну роботу одного автора (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього).

2. Запис починається з прізвища автора та його ініціалів. Між прізвищем та ініціалами ставиться кома: Malik, L.М.

3. Якщо авторів декілька, то вони подаються на початку бібліографічного опису та розділяються між собою комами: Bondar, I., Buhaienko, E. & Yaroshenko, Н.

4. Якщо книга видана за редакцією, то прізвище редактора подається на початку бібліографічного опису с приписом ed. або eds.: Tochylin, V.O. еd. або Silverman, D.F. and Propp, K.K. eds.

5. Якщо автор відсутній, то бібліографічний опис починається з назви книги: Collins German-English Dictionary.

6. Рік видання ставиться після прізвища та ініціалів автора/авторів (при наявності автора/авторів), або після назви книги (за відсутності автора): Guttmann, A., 1978. або Collins German-English Dictionary, 1993.

7. Назва книги чи журналу виділяється курсивом: Guttmann, A., 1978. From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. New York: Columbia University Press, pp.15-55.

 

Приклади оформлення REFERENCES

 

 

Приклади

Книга: автор/автори

1. Guttmann, A., 1978. From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. New York: Columbia University Press, pp.15-55.

2. Brealey, R., Myers, S. and Allen, F., 2010. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill Education.

Книга: автор-організація

1. Royal College of Nursing, 2006. Children in the Community. London: RCN.

Книга: без автора, за редакцією

1. Collins German-English Dictionary, 1993. 2nd edn. Stuttgart: Klett.

2. Tochylin, V.O. еd., 2004. Formation of the sectoral markets of Ukraine: the transition period. Kyiv: Feniks, 332 p.

Розділ книги за редакцією

1. Smith, J., 1975. Asource of information. In: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2.

Стаття з журналу (друк)

1. Hayward, M., 1997. Competition and evolution. Competitiveness Review, Vol. 7, Issue 2, pр. I-IV.

2. Babak, A.V. and Romaniuk, O.P., 2003. Effective regulation of prices of natural monopolists (Theory and practice of international experience). Aspects of tariff reform. Issue 1, рр.1-9.

Стаття з журналу (online)

1. Downing, S., 2010. Social control in a subculture of piracy, Journal of Criminal Justice and Popular Culture, [online] 17(1), pp.77-123. Available at: <http://www.albany.edu/scj/jcjpc/vol17is1/Downing7_3.pdf> [Accessed 10 October 2012].

2. Stewart, G.B., 1994. EVA: fact or fantasy? Journal Applied Corporate. Finance. 7 (2), рр.71-84. DOI: 10.1111/j.1745-6622.1994.tb00406.x.

Дисертація

1. Fisher, C.W., 2008. The legacy of leadership – a study of leadership influence within a single organisation. D.Ed. University of Sheffield.

2. Shemiakov, O.D., 2013. Development of production democracy is in a management sociallabour relations. Doctor of economic sciences. Donetsk, 250 р.

Веб-документ

1. Kunze, C. and Lenk, T. eds., 2009. Modernising municipal infrastructure in Central and Eastern Europe in the context of EU environmental policy: Schriftenreihe des Zentrums f?r Internationale Wirtschaftsbeziehungen der Universit?t Leipzig. [online] Vol. 26, Available at: <https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-24550_19.pdf> [Accessed 23 February 2018]

 

ОФОРМЛЕННЯ ЦИТАТ У ТЕКСТІ СТАТТІ

Гарвардський стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу при цитуванні джерела.

Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці, що цитується, дату публікації, сторінковий інтервал (якщо наводиться пряма цитата або перефразована конкретна інформація з джерела).

Приклади внутрішньотекстових посилань

Цитується робота

Приклади

Примітка

2-х авторів

(Гавриш та Дунська, 2015, с.179) або Гавриш та Дунська (2015, с.179)

1. Якщо прізвище автора цитованої праці відсутнє у тексті, воно зазначається у дужках в кінці речення перед крапкою, або за логікою речення.

2. Якщо автор цитованої праці згадується в тексті, рік публікації ставиться у дужках після прізвища автора або після цитованого уривка, якщо це пряма цитата

3-х авторів

(Куций, Швець та Мельник, 2013) або Куций, Швець та Мельник (2013)

4-х авторів

(Залізний та ін., 1998) або Залізний та ін. (1998)

автор – організація

(Всесвітня організація з охорони здоров’я, 2016) або Всесвітня організація з охорони здоров’я (2016)

При першому згадуванні в тексті – назва повністю. Далі – акронім назви

без автора

(Collins German-English Dictionary, 1993)

Назва праці вказується замість автора. При першому згадуванні – повністю, далі можна скорочено.

за редакцією

(Точилін ред., 2004) або Точилін (ред. 2004)

 

один автор, різні роки

(Абгарян, 2007; 2010) або Абгарян (2007; 2010)

У хронологічному порядку

один автор, один рік

(Коц, 2007a; 2007b) або Коц (2007a; 2007b)

У бібліографічному списку роботи одного автора, опубліковані в один і той самий рік, розміщуються в алфавітному порядку залежно від назви з приписними латинськими літерами a, b, c

різні автори, різні роки

Соєйт (2016); Деміхов (2015); Витрищук (2010); Бабак та Романюк (2003)

Автори подаються за датами їх робіт у зворотному хронологічному порядку

 

Важливо пам’ятати що в зарубіжній БД проста транслітерація назви статті без її перекладу не має сенсу!

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 січня 2010 р. № 55

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

 

ТАБЛИЦЯ транслітерації українського алфавіту латиницею

 

Український алфавіт

Латиниця

Позиція в слові

Приклади написання

Українською мовою

Латиницею

А a

A а

 

Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Б б

B b

 

Борщагівка
Борисенко

Borshchahivka
Borysenko

В в

V v

 

Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Г г

H h

 

Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґ ґ

G g

 

Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Д д

D d

 

Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Е е

E e

 

Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Є є

Ye

ie

На початку слова

В інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Короп’є

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Ж ж

Zh zh

 

Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

З з

Z z

 

Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

И и

Y y

 

Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

І і

I i

 

Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Ї ї

Yi

i

На початку слова

В інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне

Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Й й

Y

i

На початку слова

В інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

К к

K k

 

Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Л л

L l

 

Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

М м

M m

 

Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Н н

N n

 

Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliia

О о

O o

 

Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

П п

P p

 

Полтава
Петро

Poltava
Petro

Р р

R r

 

Решетилівка
Рибчинський

Reshetylivka
Rybchynskyi

С с

S s

 

Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Т т

T t

 

Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

У у

U u

 

Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Ф ф

F f

 

Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Х х

Kh kh

 

Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Ц ц

Ts ts

 

Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Ч ч

Ch ch

 

Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenko

Ш ш

Sh sh

 

Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щ щ

Shch shch

 

Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Ю ю

Yu

iu

На початку слова

В інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii

Koriukivka

Я я

Ya

ia

На початку слова

В інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

 

Примітка:

1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» (наприклад, Згорани – Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від «zh» – відповідника української літери «ж».

2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 

ТАБЛИЦЯ транслітерації російського алфавіту латиницею

Російський

алфавіт

Латиниця

А, а

A (a)

Б, б

B (b)

В, в

V (v)

Г, г

G (g)

Д, д

D (d)

Е, е

E (e), YE (ye)

Ё, ё

E (e), YE (ye)

Ж, ж

ZH (zh)

З, з

Z (z)

И, и

I (i)

Й, й

Y (y)

К, к

K (k)

Л, л

L (l)

М, м

M (m)

Н, н

N (n)

О, о

O (o)

П, п

P (p)

 

 

Російський алфавіт

Латиниця

Р, р

R (r)

С, с

S (s)

Т, т

T (t)

У, у

U (u)

Ф, ф

F (f)

Х, х

KH (kh)

Ц, ц

TS (ts)

Ч, ч

CH (ch)

Ш, ш

SH (sh)

Щ, щ

SHCH (shch)

Ъ, ъ

не пишеться

Ы, ы

Y (y)

Ь, ь

не пишеться

Э, э

E (e)

Ю, ю

YU (yu), IU (iu)

Я, я

YA (ya), IA (ia)

 

 

 

Поєднання голосних літер з літерою (й)

Ай

Ay

Ей

Ey, Yey, Ei

Ий

Y, Iy

Ой

Oy

Уй

Uy

Ый

Yu

Юй

Yuy

Яй

Yay

Эй

Ey

 

Примітка:

 • Літера Е російського алфавіту транслітерується латиницею як YE, якщо стоїть на початку слова, після голосних і знаків Ъ і Ь. В усіх інших випадках – як E.
  Наприклад, Евгений = Yevgeniy, Анатольевич = Anatolyevich, Сергеевич = Sergeyevich.
 • Літера Ё транслітерується як YE, якщо стоїть на початку слова, після голосних і знаків Ъ і Ь. В усіх інших випадках – як E.
  Наприклад, Ёлкин = Yelkin, Планёрная = Planernaya. 
 • Літери Й та Ы транслітеруються як Y в обох випадках.
  Наприклад, Быстрый = Bystryy.
 • Літера Ц транслітерується як TS. Так само як і буквосполучення ТС. 
  Наприклад, Царёв = Tsarev.
 • Поєднання російських літер КС транслітерується як KS, а не як X.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

1. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

2. Редакція матеріали не повертає.

3. Редакція не завжди поділяє думку авторів.

4. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution Non-Commercial License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі.

5. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, у якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи в цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Головний редактор журналу, члени і співробітники редакційної колегії не повинні розкривати інформацію про подані рукописи будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, а також видавця.