Punctum saliens середньовічного міста - історико-філософська розвідка реалізації Ordnung-Vorstellung

Oleh Turenko

Анотація


У статті досліджуються конститутивні пункти середньовічного міста, елементи онтологічної сутності цього феномену. Відправною сутністю середньовічного міста є його трансцендентна спрямованість, яка затверджує уявлені образи порядку (Ordnung-Vorstellung), що втілюються в раціонально-правову цілісність та спадковість міського життя. Процес смислоутворення середньовічного міста має своє підґрунтя в біблійних образах, богословських екзегезах та архетипних діях - утворення завдяки колективній клятві асоціації рівних, що скеровують своє співжиття до досягнення релігійного ідеалу. Цей формоутворюючий процес мав задачу позбавитись status naturae і через громадське служіння, бездоганне виконання законів і доброчесність наблизитися до status gratiae - земного стану духовної свободи та вдосконалення. Досвід формування міста в середні віки відроджує ідею античного поліса, його ключову відзнаку - раціонально-правову впорядкованість, що виявляється в евдомонічній формі життя. 


Ключові слова


місто; Ordnung-Vorstellung; договір; трансцендентна спрямованість; клятва; раціонально-правова цілісність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ricoeur Paul (2005), Ideology and Utopia [translated], Dukh i litera, Kyiv, 386 p. (ukr).

Barg M. A. (1987), Epoch and ideas. Formation of historicism [translated], Mysl, Moscow, 348 p. (rus).

Mazhuga V. I. (1986), Cultural ideals of antiquity, in medieval Europe. The city as their symbol, in: Urban Culture. The Middle Ages and the beginning of a new time, Nauka, Leningrad, 278 p. (rus).

Oexle O. G. (2007), Reality and Knowledge: Essays on the social history of the Middle Ages [translated], New Literary Review, Moscow, 360 p. (rus).

Anderson Perry (2007), Transitions from antiquity to feudalism [translated], «Territory of the Future» Publishing house, Moscow, 288 p. (rus).

Berman Harold J. (2001), Law and Revolution. Formation of the Western tradition of law [translated], IRIS, Kyiv, 652 p. (ukr).

Assman Jan (2004), Cultural memory: Letter, the memory of the past and political identity in the high cultures of antiquity, «Languages Slavic culture» Publisher, Moscow, 368 p. (rus).

Cicero Marcus Tullius (1998), On the state; On the laws; On the nature of the gods [translated], Osnovy, Kyiv, 476 p. (ukr).

Ritter Joachim (2011), Big city, in: Metaphisiks and politics, Universe, Kyiv, pр. 212-220 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рікер П. Ідеологія та утопія / Поль Рікер. - К. : Дух і літера, 2005. - 386 с.

 

2. Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма / А. М. Барг. - М. : Мысль, 1987. - 348 с.

 

3. Мажуга В. И. Культурные идеалы античности в средневековой Европе. Город как их символ / В. И. Мажуга // Городская культура. Средневековье и начало нового времени / [под ред. В. И. Рутенбурга]. - Ленинград : Наука, 1986. - 278 с.

 

4. Эксле О. Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья / О. Г. Эксле ; [пер. с нем. и пред. Ю. Арнаутовой]. - М. : Новое литературное обозрение, 2007. - 360 с.

 

5. Андерсон П. Переходы от античности к феодализму / Перри Андерсон ; [пер. с англ. А. Смирнова]. - М. : Изд. дом "Территория будущего", 2007. - 288 с.

 

6. Берман Г. Дж. Право і революція. Формування західної традиції права / Гарольд Дж. Берман ; [пер. Т. Бенько, О. Межевікіної, Н. Соколовської ; наук. ред. Н. Толкачової]. - К. : IRIS, 2001. - 652 с.

 

7. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 368 с.

 

8. Цицерон Марк Тулій. Про державу; Про закони; Про природу богів / Марк Тулій Цицерон ; [пер. з латин. В. Литвинов]. - К. : Основи, 1998. - 476 с.

 

9. Ріттер Й. Велике місто // Ріттер Й. Метафізіка і політика / Йоахім Ріттер ; [пер. з нім. В. Задорожний, О. Кислюк]. - К. : Юніверс, 2011. - С. 212-220.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.6(138).54647

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.