Cпіввідношення моралі і права з точки зору безумовного Добра у філософії Вол. Соловйова

Oleksandr Kovnerov

Анотація


Предметом дослідження в статті є співвідношення моралі і права з точки зору безумовного Добра в контексті філософії Всеєдності російського філософа Володимира Соловйова. Визначено, що мораль є виразом ідеї безумовного Добра, а право - містком між ідеальним добром і реальністю.

Право в цьому сенсі є практичним утіленням ідеального, оскільки воно: конкретизує моральний закон, визначає умови його реалізації, установлює межі покарання в разі невиконання цих умов і загрози суспільній небезпеці.

У зв'язку із цим актуальним є міркування філософа про можливість використання сили в контексті правового забезпечення морального закону. Право без сили, з точки зору В. Соловйова, є лише декларацією, але право без моральних норм є насильством. Мораль же без правового обрамлення може звестися до моралізаторства й навіть нівелювання ідеї абсолютного добра. Правильне співвідношення між мораллю й правом можливе лише тоді, коли право, залишаючись у своїх формальних межах, підтримує в суспільстві справедливий порядок, гармонійно співвідносячись із моральним законом як найвищим утіленням ідеї безумовного добра. 


Ключові слова


моральність; право; добро; зло; любов; правда; справедливість; милосердя; альтруїзм; свобода; благо; обов'язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. - 672 с.

Кант И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант ; [Акад. Наук СССР. Ин-т философии, Мысль (Философ. наследие.)]. - М., 1965. - Т. 4. - Ч. 1. - 544 с.

Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. с нем.]. - М. : Мысль, 1990. - 524 [2] с.

Соловьев Э. Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права / Э. Ю. Соловьев. - М. : Наука, 1992. - 216 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм ; [пер. с фр.]. - М. : Наука, 1990. - 575 с.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура (фрагменты) / Роберт Мертон. - К. : Вид-во інституту соціології, 1996. - 112 с.

Сартр Ж.-П. Дороги свободы : [тетралогия] / Ж.-П. Сартр ; [пер. с франц.]. - Харків : Фолио, 1997. - 367 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм ; [пер. с англ.]. - М. : АСТ, 1998. - 670 с.

Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм ; [пер. с англ.]. - М. : Прогресс, 1990. - 272 с.

Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. - СПб. : Евразия, 2000. - 320 с.

Бандура А. Подростковая агрессия: изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. - М. : Апрель-Пресс: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. - 512 с.

Бачинин В. А. Философия права и преступления / В. А. Бачинин. - Харьков : Фолио, 1999. - 606 с.

Долгова А. И. Взаимодействие и причинность в системе научно-детерминистского подхода к изучению преступности. Вопросы борьбы с преступностью / А. И. Долгова // Вопросы философии. - 1981. - № 3. - С. 32-35.

Дубинин Н. И. Генетика, поведение, ответственность. (О природе антиобщественных поступков и путях их преодоления) / Н. И. Дубинин, И. И.Карпец, В. И. Кудрявцев. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.

Карпец И. И. Преступность как реальность / И. И. Карпец // Вопросы философии. - 1989. - № 5. - С. 28-32.

Лосский Н. О. Условия абсолютного добра / Н. О. Лосский. - М. : Политиздат, 1991. - 368 с.

Лихолоб В. Г. Правопорушення: правова і моральна оцінка / В. Г. Лихолоб. - К. : Наук. думка, 1994. - 134 с.

Яковлев А. М. Преступность и социальная психология / А. М. Яковлев. - М. : Юридическая литература, 1971. - 248 с.

Пасько І. Т. Урбаністичний ренесанс та становлення громадянського суспільства / І. Т. Пасько // Донецький вісник НТШ. - 2001. - Т. 1. - С. 12-17.

Пасько І. Т. Громадянське суспільство і національна ідея. (Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси) / І. Т. Пасько, Я. І. Пасько. - Донецьк : ЦГО НАН України, УКЦентр, 1999. - 184 с.

Пасько Я. І. Демократичне суспільство у сучасній Європі: досвід та перспективи / Я. І. Пасько // Донецький вісник НТШ. - 2001. - Т. 1. - С. 20-27.

Козловський І. Духовно-релігійне відродження українського суспільства: реалії сьогодення / І. Козловський // Схід. - 2000. - № 3 (34). - С. 67-71.

Остроухов В. "Зло" та "насилля" в релігійно-філософських концепціях / В. Остроухов // Філософська думка. - 2002. - № 2. - С. 137-158.

Білецький В. В. Аспекти дослідження делінквентної особи у західній філософії / В. В. Білецький // Вісник Львівського університету (Філософські науки). - 2001. - Вип. 3. - С. 111-119.

Білецький В. В. Виправлення девіантної особистості: філософський погляд / В. В. Білецький. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. - 156 с.

Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // В. С. Соловьев. Сочинения : в 2 т. / В. С. Соловьев. - М. : Мысль, 1988. - Т. 1. - С. 441-462.

Соловьев В. С. Смысл любви / В. С. Соловьев. - М. : Современник, 1991. - С. 125-182.

Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве // Сочинения : в 2 т. / В. С. Соловьев. - М. : Наука, 1994. - Т. 2.

REFEENCES

Kant I. (1999), Critique of Pure Reason, Feniks, Rostov-na-Donu, 672 р. (rus).

Kant I. (1965), Works, Vol. 4, Ch. 1, Akad. Nauk SSSR. In-t filosofii, Mysl (Filosof. nasledie) Moscow, 544 s. (rus).

Hegel G. W. F. (1990), Philosophy of Law, Mysl, Moscow, 524 p. (rus).

Soloviev E. Yu. (1992), Kant: complementarity of morality and law, Nauka, Moscow, 216 p. (rus).

Durkheim E. (1990). The Division of Labour in Society, Nauka, Moscow, 575 p. (rus).

Merton R. K. (1996), Social Theory and Social Structure, Institute of Sociology Publ., Kyiv, 112 p. (rus).

Sartre J.-P. Ch. A. (1997), Freedom Road: tetralogy, Folio, Kharkіv, 367 p. (rus).

Fromm E. Sh. (1998), The anatomy of human destractiveness, AST, Moscow, 670 p. (rus).

Fromm E. Sh. (1990), Escape from Freedom, Progress, 272 p. (rus).

Bandura A. (2000), Social learning theory, Evraziya, St. Petersburg, 320 p. (rus).

Bandura A., Uolters R. (2000), Teenage aggression: study of the influence of education and family relations, Aprel-Press: EKSMO-PRESS, Moscow, 512 p. (rus).

Bachinin V. A. (1999), Philosophy of Law and crime, Folio, Kharkov, 606 p. (rus).

Dolgova A. I. (1981), Voprosy filosofii, № 3, p. 32-35 (rus).

Dubinin N. I., Karpets I. I., Kudryavtsev V. I. (1982), Genetics, behavior and responsibility. (On the nature of antisocial behavior and ways to overcome them), Politizdat, Moscow, 304 p. (rus).

Karpets I. I. (1989), Voprosy filosofii, № 5, p. 28-32 (rus).

Losskiy N. O. (1991 Terms of absolute good, Politizdat, Moscow, 368 p. (rus).

Likholob V. G. (1994), Offense: legal and moral assessment, Naukova dumka, Kyiv, 134 p. (ukr).

Yakovlev A. M. (1971), Crime and Social Psychology, Yuridicheskaya literatura, Moscow, 248 p. (rus).

Pasko І. T. (2001), Donetskiy vіsnik NTSh, Vol. 1, p. 12-17 (ukr).

Pasko І. T., Pasko Ya. І. (1999), Civil society and the national idea. (Ukraine in European processes. Comparative essays), TsGO NAN of Ukraine, UCC, Donetsk 184 p. (ukr).

Pasko Ya. І. (2001), Donetskiy vіsnik NTSh, Vol. 1, p. 20-27 (ukr).

Kozlovskiy І. (2000), Skhіd, № 3 (34), p. 67-71 (ukr).

Ostroukhov V. (2002), Fіlosofska dumka, № 2, p. 137-158 (ukr).

Bіletskiy V. V. (2001), Vіsnik Lvіvskogo unіversitetu (Fіlosofskі nauki), Ch. 3, p. 111-119 (ukr).

Bіletskiy V. V. (2003), Corrections deviant personality: a philosophical view, Skhіdniy vidavnichiy dіm, Donetsk, 156 p. (ukr).

Solovjev V. S. (1988), Justification of the Good. Moral Philosophy, Works, T. 1, p. 379-440 (rus).

Solovjev V. S. (1991), Meaning of love, Sovremennik, Moscow, p. 125-182 (rus).

Solovjev V. S. (1994) essays about God-manhood, Works, T. 1, Nauka, Moscow (rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.2(128).24660

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.