Cтан здоров'я студентів в УСРР у 1920-і роки

Khrystyna Khoruzhenko

Анотація


Стаття присвячена розгляду питань щодо соматичного, інфекційного та психічного стану здоров'я українського студентства в 1920-і роки, а також виокремленню факторів, які безпосередньо погіршували цей стан. Окремо висвітлені питання діяльності влади щодо боротьби з венеричними епідеміями, епідеміями черевного тифу, туберкульозу та іншими захворюваннями. Показано, що головним чином студентства тих років можна вважати виживання та самоорганізацію


Ключові слова


здоров'я студентів; фактори впливу; епідемії; соматичний; інфекційний; психічний стан здоров'я

Повний текст:

PDF

Посилання


Бистров М. Керівна роль КП(б)У у галузі вищої освіти в період побудови соціалізму 1917 - 1937 / М. Бистров. - К. : Вища школа, 1974. - 142 с.

Липинский В. Кто защитит студента / В. Липинський . - Донецк, 1991. - 112 с.

Липинський В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки / В. В. Липинський. - Донецьк, 2000.

Лаврут О. О. Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст. - Автореф. дис…. к.і.н.: 07.00.01. - історія України / О. О. Лаврут. - Донецьк, 2004. - 20 с.

Прилуцький В. І. Молодь України в умовах формування тоталітарного ладу (1920 - 1939 рр.) / В. І. Прилуцький. - К., 2001.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920 - 30-их років: соціальний портрет та історична доля / Г. Касьянов. - К. : Едмонтон, 1992.

Студент революції. - 1922. - № 1. - С. 6.

Цетральний державний архів вищих органів влади та управління України ( далі - ЦДАВО України), - ф.166. - Оп.2. - Спр.233. - Арк. 12.

Цетральний державний архів громадських об'єднань України ( далі - ЦДАГО України), - ф.1. - Оп.2. - Спр. 1778. - Арк. 61.

ЦДАВО України.- ф. 166. - Оп.2. - Спр. 237. - Арк. 48.

Там само. - ф. 166 - Оп. 2. - Спр. 373. Арк. 62.

ЦДАГО України. - ф.1. - Оп. 2. - Спр. 1467. - Арк. 78.

Там само. - ф.1 .- Оп. 2. - Спр. 1077. - Арк.159.

Там само. - ф.1. - Оп.2. - Спр. 1778. - Арк. 2.

Студент революції. - 1923. - №7-8. - С. 16.

ЦДАГО України. - ф. 1. - Оп. 2. - Спр. 1966. - Арк. 38.

Наша їдальня // Красний технолог. - 25 октября. - 1928.

Життя студента // Студент революції. - 1923. - №1. - С. 22.

Венерические болезни среди студентов // Студент революції. - 1927. - №5. - С. 61.

Краткие итоги работы Харьковского КУБУча // Студент революції. - 1923. - №7-8. - С. 123; Здоровье Киевского пролетарского студенчества // Студент революции. - 1925. - №3. - С. 47.

Обзор деятельности Харьковского КУБУча 2-го созыва // Студент революції. - 1924 .- №1-2. - С. 116.

Здоровье Киевского пролетарского студенчества // Студент революции. - 1925. - №3. - С. 47;

ЦДАВО України. - ф. 166. - Оп. 4. - Спр. 548 - Арк. 187.

Перед выборами // Красний технолог. - 14 марта. - 1927.

Итоги анонимной переписи студентов // Студент революції. - 1923. №7-8. - С. 10.

В ремонте // Студент революции. - 1925. - №7. - С. 43.

Пикалов Ф. Борьба за здоровое студенчество / Ф. Пикалов // Комсомолець-агітатор. - 1926. - №5 - С. 61.

Ландкоф Б. За здоровье студенчества / Б. Ландкоф // Студент революції. - 1928 - №6. - С. 50.

ЦДАГО України. - ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 2703. - Арк. 33.

REFERENCES

Bystrov M. (1974), Leading role of the Ukrainian communist party in the sphere of higher education in the period of socialism creation 1917-1937, Higher school, Kyiv, 142 p. (ukr).

Lipinsky V. (1991), Who will protect the student? Donetsk, 112 p. (rus).

Lipinsky V. (2000), Formation and development of new education system in USSR in the 20-th years, Donetsk (ukr).

Lavrut O. (2004), Students of Soviet Ukraine in the 20-th years of the ХХ-th century, Abstract of thesis for the degree of candidate of historic sciences in specialty 07.00.01. "History of Ukraine", Donetsk, 20 p. (ukr).

Prilutsky V.I. (2001), The youth of Ukraine in the conditions of totalitarian regime formation (1920-1939), Kyiv, (ukr).

Kasyanov G. (1992), Ukrainian intellectuals of the 20-th-30-th years: social portrait and historical destiny, Edmonton, Kyiv (ukr).

Student revolutsii (1922), № 1, p.6 (ukr).

Central State Achive High Branch of government and management of Ukraine, fond 166, opys 2, sprava 233, arkush 12.

Central State Archive of Public Organizations of Ukraine (next - CSAPO of Ukraine), fond 1, opys 2, sprava 1778, arkush 61.

Central State Achive High Branch of government and management of Ukraine, fond 166, opys 2, sprava 237, arkush 48.

Central State Achive High Branch of government and management of Ukraine, fond 166, opys 2, sprava 373, arkush 62.

Central State Archive of Public Organizations of Ukraine, fond 1, opys 2, sprava 1467, arkush 78.

Central State Archive of Public Organizations of Ukraine, fond 1, opys 2, sprava 1077, arkush 159.

Central State Archive of Public Organizations of Ukraine, fond 1, opys 2, sprava 1778, arkush 2.

Student revolutsii (1923), № 7-8, p.16 (ukr).

Central State Archive of Public Organizations of Ukraine, fond 1, opys 2, sprava 1966, arkush 38.

Krasnyi tehnolog (1928), 25 of October (ukr).

Student revolutsii (1923), № 1, p.22 (ukr).

Student revolutsii (1927), № 5, p.61 (ukr).

Student revolutsii (1923), № 7-8, p.123 (ukr); Student revolutsii (1925), № 3, p.47 (ukr).

Student revolutsii (1924), № 1-2, p.116. (ukr).

Student revolutsii (1925), № 3, p.47 (ukr).

Central State Achive High Branch of government and management of Ukraine, fond 166, opys 4, sprava 548, arkush 187.

Krasnyi tehnolog (1927), 14 of March (ukr).

Student revolutsii (1923), № 7-8, p.10 (ukr).

Student revolutsii (1925), № 7, p.43 (ukr).

Comsomolets-agitator (1926), № 5, p.61 (ukr).

Student revolutsii (1928), № 6, p.50 (ukr).

Central State Archive of Public Organizations of Ukraine, fond 1, opys 20, sprava 2703, arkush 33.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.2(128).24620

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.