Європейський досвід забезпечення економічної безпеки туристичних дестинацій

Yevgeniya Dragomirova, Oleksandr Sheptura

Анотація


У статті проаналізовано існуючий стан туристичної галузі Європейського Союзу та країн-лідерів у галузі, встановлено взаємозв'язок факторів формування економічної безпеки туристичних дестинацій та ризику для окремих країн, виявлено складові системи забезпечення економічної безпеки туристичних дестинацій з метою підвищення індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму.


Ключові слова


туризм; туристичні дестинації; географічний розподіл туристичних потоків; конкурентоспроможність; країнний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


World Tourism Barometer [Електронний ресурс]. - UNWTO. - Vol. 11, January 2013. - Режим доступу : http://mkt.unwto.org/ru/node/38163.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : [монографія] / Т. І. Ткаченко. - К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2009. - 463 с.

Корж Н. В. Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової стійкого розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Корж, О. В. Заноско // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - № 2 (6). - Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/korzh.htm.

Смаль І. В. Туристичні ресурси світу [Електронний ресурс] / І. В. Смаль. - Режим доступу : http://tourlib.net/books_ukr/smal15.htm.

European Tourism in 2013: Trends & Prospects (Q1/2013). A quarterly insights report produced for the Market Intelligence Group of the European Travel Commission (ETC). - Brussels, 2013. - 38 р.

About Euromoney's Country Risk Ratings : Country risk rankings (Q2 2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.euromoney.com/Poll/10683/PollsAndAwards/Country-Risk.html.

Travel and Tourism Competitiveness [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness.

The ТТСІ rankings [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_ASEAN_ Rankings_2012.pdf.

Harriet A. The world's friendliest countries: New map reveals Iceland is the coolest place to go on vacation (but try to avoid Bolivia) [Електронний ресурс] / Arkell Harriet. - Режим доступу : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2306868/Worlds-friendliest-country-Head-Iceland-avoid-Bolivia-costs.html.

REFERENCES

World Tourism Barometer (2013), available at : http://mkt.unwto.org/ru/node/38163 (engl).

Тkachenko Т. І. (2009), Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities, monograph, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 463 p. (ukr).

Коrzh N. V., Zanosko О. V. (2011), Formation of the economic security of the tourism industry as a component of sustainable tourism development in Ukraine, available at: http://tourlib.net/statti_ukr/korzh.htm (ukr).

Smal І. V. (2010), Tourism resources of the world, available at: http://tourlib.net/books_ukr/smal15.htm (ukr).

European Tourism in 2013: Trends & Prospects (Q1/2013). A quarterly insights report produced for the Market Intelligence Group of the European Travel Commission (ETC), Brussels, 38 р. (engl).

About Euromoney’s Country Risk Ratings (Q2 2013): Country risk rankings, available at: http://www.euromoney.com/Poll/10683/PollsAndAwards/Country-Risk.html (engl).

Travel and Tourism Competitiveness (2013), available at : http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness (engl).

The ТТСІ rankings (2013), available at : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_ASEAN_Rankings_2012.pdf (engl).

Harriet A. (2013), The world’s friendliest countries: New map reveals Iceland is the coolest place to go on vacation (but try to avoid Bolivia), available at : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2306868/Worlds-friendliest-country-Head-Iceland-avoid-Bolivia-costs.html (engl).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.1(127).23060

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.