Моделювання контролю стабільності комунікаційних каналів при управлінні розвитком промислового підприємства

Oleksii Bezchasnyi

Анотація


У статті розроблено науково-методичний підхід до контролю стабільності комунікаційних каналів при управлінні розвитком промислового підприємства, який базується на врахуванні особливостей різних видів внутрішніх та зовнішніх комунікаційних каналів і використання якого дає змогу своєчасно виявляти проблеми в комунікаціях та адаптувати комунікаційні канали до змін у зовнішньому середовищі або до особливостей внутрішніх комунікацій.

Ключові слова


моделювання; контроль; стабільність комунікаційних каналів; управління; розвиток; промислове підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Khoma, I.B., 2015. Decision-making control at the point of bifurcation in the process of entrepreneurial activity. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Collection of scientific works. Series: «Logistics». 2015. No. 833: 103-108. Available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32903/1/16_103-108.pdf

Zozulov, O. and Poltorak, K., 2016. Kraud-technology in the management of marketing communications of the enterprise. Marketing in Ukraine. No. 4: 17-24.

Kaminsky, P.D. and Prokopenko, R.V., 2014. Information and organizational support for the management of institutional conflicts in the financial activities of industrial enterprises. Bulletin of the Donbas State Machine-Building Academy: a collection of scientific works. No. 2 (33): 214-218Kramatorsk: DDMA.

Mironova, Yu.V. and Kaglyak, O.O. and Pityk, O.V., 2016. Theoretical and theoretical bases of research of marketing communication processes at the enterprise. Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences. No. 1: 207-214.

Molochnyk, Yu.B., 2015. Use of the system of balanced indicators for assessing the skills of employees of the communication system of enterprises. Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Strategic Management, Portfolio Management, Programs and Projects. No. 2: 166-172.

Rayko, D.V., 2017. Marketing communications as a tool for information interaction between the enterprise, partners, and consumers. Marketing and digital technology. Vol. 1, No. 2: 102-122.

Sager, L.Yu., 2015. Diagnostics of the state of internal communications of an industrial enterprise: a methodical approach. Bulletin of the Sumy State University. Series: Economics. No. 3: 18-28.

Sager, L.Yu., 2017. Modeling and optimization of the process of management of internal communications of the enterprise: methodical approach. Bulletin of the Uzhgorod University. Series: Economics. Issue 2: 218-222.

Sager, L.Yu., 2013. Formation of a methodical apparatus for evaluating the effectiveness of the communication activity of an industrial enterprise. Effective economy. No. 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_39

Sakharova, T. V. and Filippov, M.I., 2017. Obstacles in the process of marketing communications of enterprises: causes of occurrence and ways to overcome. Actual problems of the economy. No. 6: 120-126.

Dictionary-reference terms of normative and technical documentation: Stability. Available at: https://normative_reference_dictionary.­academic.ru­/73786/стабильность (Accessed: 30.10.2017)

Didur, K.M., 2013. The essence of the «norm of controllability» as the main indicator of the standardization of managerial labor. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. No. 4: 44-47. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2013/13.pdf (Accessed: 06.01.2018)

Shtefanych, D. and Dyachun, O., 2014. Estimation of efficiency of the communication policy of the enterprise. Bulletin of the Ternopil National University of Economics. Issue 1: 111-121.

Shcheblykina, I.O. & Shcheblykina Z.V. & Kharchenko D., 2015. Management of communication processes of modern enterprises. Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechnological University (economic sciences). No. 1: 123-126.

Erfania, Ali & Rezaeib, Sara & Pourseific, Mehdi & Derili, Hesameldien, 2017. Optimal control in teleoperation systems with time delay: A singular perturbation approach. Journal of Computational and Applied Mathematics. Vol. 338, 15 August, Pages 168-184. DOI: 10.1016/j.cam.2018.01.026.

Wu, Jie & Zhan, Xi-Sheng & Zhang, Xian-He and all., 2017. Optimal tracking performance of networked control systems with communication delays under channel input power constraint. Transactions of the Institute of measurement and control, Vol. 39, Issue: 9: 1346. DOI: 10.1177/0142331216634831.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хома І. Б. Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. Серія: «Логістика». Львів: Вид-во НУ ЛП. 2015. № 833. С. 103-108. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32903/1/16_103-108.pdf (дата звернення: 04.01.2018)

 

2. Зозульов О., Полторак К. Крауд-технології в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємства. Маркетинг в Україні. 2016. № 4. С. 17-24.

 

3. Каминский П. Д., Прокопенко Р. В. Информационно-организационное обеспечение управления институциональными конфликтами в финансовой деятельности промышленных предприятий. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. Краматорськ: ДДМА, 2014. № 2 (33). С. 214-218.

 

4. Міронова Ю. В., Кагляк О. О., Пітик О. В. Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 207-214.

 

5. Молочник Ю. Б. Використання системи збалансованих показників для оцінювання вмінь працівників комунікаційної системи підприємств. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2015. № 2. С. 166-172.

 

6. Райко Д. В. Маркетингові комунікації як інструмент інформаційної взаємодії між підприємством, партнерами, споживачами. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Т. 1, № 2. С. 102-122.

 

7. Сагер Л. Ю. Діагностика стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства: методичний підхід. Вісник Сум­ського державного університету. Серія: Економіка. 2015. № 3. С. 18-28.

 

8. Сагер Л. Ю. Моделювання та оптимізація процесу управління внутрішніми комунікаціями підприємства: методичний підхід. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2017. Вип. 2. С. 218-222.

 

9. Сагер Л. Ю. Формування методичного апарату оцінювання ефективності комунікаційної діяльності промислового підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_39 (дата звернення: 26.12.2017)

 

10. Сахарова Т. В., Філіппов М. І Перешкоди в процесі маркетингових комунікацій підприємств: причини виникнення та шляхи подолання. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 6. С. 120-126.

 

11. Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации: Стабильность. URL: https://normative_reference_dictionary.academic.ru/73786/стабильность (дата звернення: 30.10.2017)

 

12. Дідур К. М. Сутність «норми керованості» як основного показника нормування управлінської праці. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 4. С. 44-47. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2013/13.pdf (дата звернення: 06.01.2018)

 

13. Штефанич Д., Дячун О. Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. Вип. 1. С. 111-121.

 

14. Щебликіна І. О., Щебликіна З. В., Харченко Д. Управління комунікаційними процесами сучасних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2015. № 1. С. 123-126.

 

15. Erfania Ali, Rezaeib Sara, Pourseific Mehdi, Derili Hesa­meldien. Optimal control in teleoperation systems with time delay: A singular perturbation approach. Journal of Computational and Applied Mathematics. Volume 338, 15 August 2018. Pр. 168-184. DOI: 10.1016/j.cam.2018.01.026.

 

16. Wu Jie, Zhan Xi-Sheng, Zhang Xian-He and others. Optimal tracking performance of networked control systems with com­munication delays under channel input power constraint. Transactions of the Institute of measurement and control. Vol. 39. Issue 9: 1346. DOI: 10.1177/0142331216634831.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.2(154).132608

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.