Релігійні мотиви смислового ядра радянської ідентичності

Volodymyr Hurzhy

Анотація


У статті автор досліджує релігійні мотиви смислового ядра радянської ідентичності і пропонує розглядати радянський атеїзм як певну форму релігії. Обґрунтовано, що створення СРСР супроводжувалось конструюванням культурної традиції, яка відповідала запитам різних народів; були сформульовані вимоги до "радянської культури і радянської людини". Цю культурну традицію, реалізовану в радянській практиці, пропонується розуміти як нову артикуляцію "російської ідеї". Характерним інструментом її впровадження була атеїстична ідеологія. Показано, що радянська держава попри все прагнула стати єдиним джерелом відповідей на фундаментальні запитання "хто ми?", "що ми будуємо?" і "як цього досягти?" і щонайперше замінити в цій площині церкву. Автор визначає, що комплекс дій, завдяки яким державні органи намагались досягти такої мети, полягав, по-перше, в антирелігійній пропаганді, переслідуванні релігійних діячів і знищенні храмів; по-друге, у заміні релігійних свят світськими; по-третє, в абсолютизації ролі Вождя у формуванні радянської атеїстичної релігії, як творця кінцевих смислів; по-четверте, визначенні сакральних місць для формулювання постулатів радянського способу життя.


Ключові слова


атеїзм; радянська релігійність; науковий атеїзм; граничні цінності, "русскій мір"; ідентичність; антирелігійна пропаганда

Повний текст:

PDF

Посилання


Hurzhy, V. S. (2017). The ideologues of the «Russian measure» in modern hybrid wars In: Hybrid War: in verbo et in praxi. LLC «NilanLTD», Vinnytsa, 412 p. (ukr).

Lukman, T. (1977). Filosofiya, science and everyday life. In: Nature of philosophical knowledge. Part II. Modern phenomenology: state and perspectives (critical analysis) [translat.]. Vol. 2“Abstract compilation”. Moscow, 262 p. (rus).

Van den Bercken, William (1985). Ideology and atheism in the Soviet union. Religion in Communist Lands. Vol. 13, Iss. 3, 269-281. DOI: 10.1080/09637498508431208

Ryklin, M. (2009). Communism as a Religion: Intellectuals and the October Revolution. New literary education. Moscow, 136 p. (rus).

Eliade, Mircea (2002). Histoire des croyances et des idees religieuses. TomeI.De l’age de la pierre aux mystere d’Eleusis [Translat.], Catherion, Moscow, available at: http://psylib.ukrweb.net/books/eliad02/index.htm.

Benyamin, V. (2014). Moscow Diary [translat.]. Garage; Ad Marginem, Moscow, 264 pp. Available at: http://www.fedy-diary.ru/html/032013/0703013-03a.html

Ryklin, M. K. (1992). Terrorolohyky. Eidos, Tartu-Moscow, 224 p. (rus).

Lanovenko, O. P. [scient. ed.] (2004). XXI Century: the world between the past and the future. Culture as a System-Generating Factor in International and National Security. Stilos, Kyiv, 572 pp. (rus).

Hurzhy, V. S. (2015). The consequences of the implementation of the doctrine of the «Russian world» in Ukraine. Skhid. № 2 (134). 34-40. DOI: 10.21847/1728-9343.2015.2(134).40085.

Berdyaev, N. A. (1931). Russian religious psychology and communist atheism. Available at: http://vtoraya-literatura.com/pdf/berdyaev_russkaya_religioynaya_­psikhologiya_1931.pdf

Panych, O. (2015). Scientific atheism as a cultural system. Available at: http://uars.info/prints/ur/2015_76.pdf

Froese, Paul (2004). Forced Secularization in Soviet Russia: Why an Atheistic Monopoly Failed. Journal for the Scientific Study of Religion. Volume 43, Issue 1: 35-50. DOI: 10.1111/j.1468-5906.2004.00216.x

Lotman, Yu.M. and Uspensky, B.A. (1982). Echoes of the concept «Moscow - the Third Rome» in the ideology of Peter the First. Available at: http://www.historicus.ru/otzvuki_kontseptsii_Moskva_tretii_Rim_v_ideologii_Petra_Pervogo/

Berdyaev, Nikolai (1990). The origins and meaning of Russian communism. available at: http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/

Russell, B. (1991). Practice and the theory of Bolshevism [translat.]. Nauka, Moscow. Available at: http://antimilitary.narod.ru/antology/­russel/russel_­bolshevism.htm

Aron, Raymond (1957). The Opium of the Intellectuals. Doubleday & Company, Inc., New York, 203-235. Available at: http://www.ruthenia.ru/­logos/number/51/10.pdf

Boyko, Y. (1957). Theory of the Third Rome in the Moscow Orthodox Church after the last war. Paris, 30 p. Available at: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/312/file.pdf

Eliade, M. (2016). Treatise on the history of religions [translat.] DUKHILITERA, Kyiv, 520 p. (ukr).

Gide, Andre (1990). Return fromt he USSR. The Releasing of Political Literature. Moscow. 272 p. Available at: https://royallib.com/read/gid_andre/vozvrashchenie_iz_sssr.html#0 (rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гуржи В. С. Ідеологеми "русского міра" в сучасних гібридних війнах / В. С. Гуржи // Гібридна війна: in verbo et in praxi : [монографія] / [за заг. ред. Р. О. Додонова] ; Донецький національний університет імені Василя Стуса. - Вінниця : ТОВ "Нілан ЛТД", 2017. - C. 339-362.

 

2. Лукман Т. Философия, наука и повседневная жизнь / Т. Лукман // Природа философского знания. Часть II. Современная феноменология: состояние и перспективы (критический анализ). Том 2. Реферативный сборник. - М., 1977. - 262 с.

 

3. Bercken William Van den. Ideology and atheism in the Soviet Union / William Van den Bercken // Religion in Communist Lands. - 1985. - Vol. 13. - Iss. 3. - Рр. 269-281. DOI: 10.1080/09637498508431208.

 

4. Рыклин М. Коммунизм как религия: Интеллектуалы и Октябрьская революция / М. Рыклин. - М. : Новое литературное образование, 2009. - 136 с.

 

5. Eliade Mircea. Histoire des croyances et des idees religieuses. Tome I. De l'age de la pierre aux mystere d'Eleusis [Електронний ресурс] / Mircea Eliade. - Paris : Payot, 1976. - Режим доступу : http://psylib.ukrweb.net/books/eliad02/index.htm.

 

6. Беньямин В. Московский дневник [Електронний ресурс] / В. Беньямин ; [пер. с нем. С. Ромашко] - М. : Garage; AdMarginem, 2014. - 264 с. - Режим доступу : http://www.fedy-diary.ru/html/032013/0703013-03a.html.

 

7. Рыклин М. К. Террорологики / М. К. Рыклин. - Тарту-Москва : Эйдос, 1992. - 224 с.

 

8. XXI век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности / [под научной ред. О. П. Лановенко]. - К. : Стилос, 2004. - 572 с.

 

9. Гуржи В. С. Наслідки реалізації доктрини "русскій мір" в Україні / В. С. Гуржи // Схід. - 2015. - № 2. - С. 34-40. DOI: 10.21847/1728-9343.2015.2(134).40085.

 

10. Бердяев Н. А. Русская религиозная психология и коммунистический атеизм [Електронний ресурс] / Н. А. Бердяев. - Режим доступу : http://vtoraya-literatura.com/pdf/berdyaev_russkaya_religioynaya_psikhologiya_1931.pdf.

 

11. Панич О. Науковий атеїзм як культурна система [Електронний ресурс] / О. Панич. - Режим доступу : http://uars.info/prints/ur/2015_76.pdf.

 

12. Froese Paul. Forced Secularization in Soviet Russia: Why an Atheistic Monopoly Failed / Paul Froese // Journal for the Scientific Study of Religion. - 2004 (March). - Volume 43, Issue 1. - P. 35-50. DOI: 10.1111/j.1468-5906.2004.00216.x

 

13. Лотман Ю. М. Отзвуки концепции "Москва - третий Рим" в идеологии Петра Первого [Електронний ресурс] / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3-х т. Т. III., 1982. - С. 205. - Режим доступу : http://www.historicus.ru/otzvuki_kontseptsii_Moskva_tretii_Rim _v_ideologii_Petra_Pervogo/.

 

14. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма [Електронний ресурс] / Николай Бердяев. - Режим доступу : http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/.

 

15. Рассел Б. Практика и теория большевизма [Електронний ресурс] / Бертран Рассел ; [авт. послесл. В. С. Марков ; АН СССР, Науч. совет "История революций и социал. движений"]. - М. : Наука, 1991. - Режим доступу : http://antimilitary.narod.ru/antology/russel/russel_bolshevism.htm.

 

16. Aron Raymond. The Opium of the Intellectuals [Електронний ресурс] / Aron Raymond. - New York : Doubleday & Company, Inc., 1957. - Pр. 203-235. - Режим доступу : http://www.ruthenia.ru/logos/number/51/10.pdf.

 

17. Бойко Ю. Теорія ІІІ Риму в Московській Православній церкві після останньої війни [Електронний ресурс] / Ю. Бойко. - Париж, 1957. - 30 с. - Режим доступу : http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/312/file.pdf.

 

18. Еліаде М. Трактат з історії релігій / Мірча Еліаде ; [пер. з фр. Олексія Панича]. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 520 с.

 

19. Андре Жид. Возвращение из СССР [Електронний ресурс] / А. Жид. - М. : Издательство политической лит-ры, 1990. - 272 с. - Режим доступу : https://royallib.com/read/gid_andre/vozvrashchenie_iz_sssr.html#0.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.6(152).122356

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.