Міжнародний соціалістичний рух напередодні Першої світової війни

Olexandr Malets

Анотація


У статті розглянуто особливості діяльності міжнародного соціалістичного руху напередодні Першої світової війни. З'ясовано, що, попри зростання ролі соціалістів у суспільно-політичному житті європейських держав, вони репрезентували лише організований робітничий рух. Лівим удалось досягнути значного успіху в пропаганді соціалістичних гасел та організації робітничого класу після витіснення анархістів. Попри задекларовану єдність у ІІ Інтернаціоналі, соціалісти з різних країн не мали спільного бачення перспектив розвитку соціалістичного руху, його цілей та пріоритетів, а також ставлення до співпраці з офіційними урядами держав. Це спричинило ідейний поділ на реформістів та радикалів у соціалістичному русі. Більшість лівих об'єднань та рухів були переконані, що австрійсько-сербський конфлікт удасться локалізувати і він не стане початком масштабних військових дій. Доведено, що ідеологічно-політичні поділи у ІІ Інтернаціоналі зрештою стали причиною розколу міжнародного соціалістичного руху з початком масштабних бойових дій у Європі.


Ключові слова


соціалізм; ІІ Інтернаціонал; капіталізм; парламент

Повний текст:

PDF

Посилання


Bernshtein, E. (1901). The problems of socialism and the tasks of social democracy [translat.]. W.p., Moscow, 230 p. (rus).

Datt, P. (1966). International. Essay on the history of the communist movement. 1848 - 1963 [translat.]. Progress, Moscow, 230 p. (rus).

Itenberg, B.S. (1964). The First International and Revolutionary Russia. W.p., Moscow, 232 p. (rus).

Krivoguz, I.M. (1964). Second International 1889-1914. W.p., Moscow, 495 p. (rus).

Kryvohuz, Y. M. and Stetskevych, S. M. (1958). Essays on the history of І and ІІ internationals. A manual for teachers, Uchpedhyz, Moscow, 216 p. (rus).

Leybzon, B. and Shyrinia, K. (1965). A turn in the policy of the Comintern (Towards the 30th anniversary of the Seventh Congress). W.p., Moscow, 424 p. (rus).

Lenin, V. I.(1967). Vol. 4. 1898 ~ April 1901. In: Complete works 55 volumes. Publishing house of political literature, Moscow, 163-176 (rus).

Lenin, V.I. (1965). The Third International and its place in history. In: Complete works 55 volumes Vol.38. Publishing house of political literature, Moscow, 302-309 (rus).

Orlov, B. (2005). Social democracy: history, theory, practice: Works. 2000-2005. Sobraniye. Moscow, 712 p. (rus).

Ponomarev, B. (1969). Historical significance of the Comintern. In: The Comintern and its revolutionary traditions. Materials of the scientific session devoted to the 50th anniversary of the formation of the Communist International (Moscow, March 25-26, 1969). Politizdat, Moscow, 120 p. (rus).

Fedenko, P. (1968). Socialism old and new. W.p. London-Paris-Munich, 231 p. (ukr).

Extraordinary International Socialist Congress in Basel on 24 and 25 November 1912. Berlin, 280 р. (germ).

Braunthal, J. (1961). History of the International. Vol.I. W.p., Hannover, 790 р. (germ).

Czubiński, A. (1966). The position of German Social Democracy on the colonial policy of the Second Reich in 1876-1914. W.p., Poznan, 322 p. (pl).

Eight International Socialist Congress held in Copenhagen from August 28 to September 3, 1910 (1911). Ghent, 511 pp. (fr).

International Socialist Congress, Stuttgart, August 18-24, 1907. Berlin, 142 pp. (germ).

Kautsky, K. (1906). The Erfurtprogram in its fundamental part. Stuttgart 1891 In: Tłumaczeniena język polski: Zasady socjalizmu. Cracow, 265 p. (pl).

Luksemburg, R. (1959). Social reform or revolution? In: Selection of letters. Vol. I. Warsaw, 890 pp. (pl).

Mehring, F. (1965). History of German Social Democracy. Vol. IV. Warsaw, 589 p. (pl).

Waldenberg, M. (1970). Political thought of Karol Kautski during the dispute over revisionism (1898-1909). Cracow, 210 pp. (pl).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии / Э. Бернштейн ; [пер. с нем. К. Я. Бутовского]. - М., 1901. - 230 с.

 

2. Датт П. Интернационал. Очерк истории коммунистического движения. 1848 - 1963 / П. Датт. - М. : Прогресс, 1966. - 415 с.

 

3. Итенберг Б. С. Первый Интернационал и революционная Россия / Б. С. Итенберг. - М., 1964. - 232 c.

 

4. Кривогуз И. М. Второй Интернационал 1889-1914 / И. М. Кривогуз. - М., 1964. - 495 с.

 

5. Кривогуз И. М. Очерки истории І и ІІ Интернационалов : [пособие для учителей] / И. М. Кривогуз, С. М. Стецкевич. - М. : Учпедгиз, 1958. - 216 с.

 

6. Лейбзон Б. Поворот в политике Коминтерна (К 30-летию VII конгресса) / Б. Лейбзон, К. Шириня. - М., 1965. - 424 с.

 

7. Ленин В. И. Полное собрание сочинений в пятидесяти пяти томах / В. И. Ленин. - [изд. пятое]. - М. : Изд-во политической лит-ры, 1967. - Т. 4. 1898 ~ апрель 1901. - С. 163-176.

 

8. Ленин В. И. Третий Интернационал и его место в истории // Ленин В. И. Полн. собр. соч. / В. И. Ленин. - Том 38. - М., 1965. - С. 302-309.

 

9. Орлов Б. Социал-демократия: история, теория, практика: Работы. 2000-2005 / Б. Орлов. - М. : Собрание, 2005. - 712 с.

 

10. Пономарев Б. Историческое значение Коминтерна / Б. Пономарев // Коминтерн и его революционные традиции. Материалы научной сессии, посвященной 50-летию образования Коммунистического Интернационала (Москва, 25-26 марта1969 г.). - М. : Политиздат, 1969. - 120 с.

 

11. Феденко П. Соціялізм давній і новочасний / П. Феденко. - Лондон-Париж-Мюнхен, 1968. - 231 с.

 

12. Ausserordentlicher Internationaler Sozialistenkongress zu Basel am 24. und 25. - November 1912. - Berlin, 1912. - 280 р.

 

13. Braunthal J. Geschichte der Internationale / J. Braunthal. - Hannover, 1961. - T. I. - 790 р.

 

14. Czubiński A. Stanowisko socjaldemokracji niemieckiej wobec polityki kolonialnej II Rzeszy w latach 1876-1914 / A. Czubiński. - Poznań, 1966. - 322 р.

 

15. Huitieme Congres Socialiste internationale tenu a Copenhague du 28 aout au 3 septembre 1910. - Gand, 1911. - 511 p.

 

16. Internationaler Sozialistenkongress zu Stuttgart 18. bis 24. - August, 1907. - Berlin, 1907. - 142 p.

 

17. Kautsky K. Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert. Stuttgart, 1891. Tłumaczeniena język polski: Zasady socjalizmu. - Kraków, 1906. - 265 s.

 

18. Luksemburg R. Reforma socjalna czy rewolucja? / R. Luksemburg // Wybór pism. T. I. - Warszawa, 1959. - 890 s.

 

19. Mehring F. Historia socjaldemokracji niemieckiej / F. Mehring. - Warszawa, 1965. - T. IV. - 589 s.

 

20. Waldenberg M. Myśl polityczna Karola Kautskiego w okresie sporu z rewizjonizmem (1898-1909) / M. Waldenberg. - Kraków, 1970. - 210 s.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.6(152).122197

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.