Основні засади формування та реалізації боргової політики України

Yuliia Teres

Анотація


У статті розглядаються засади формування та реалізації боргової політики України, а також окремі критерії оцінки її ефективності. Визначено роль боргової політики в досягненні цілей макроекономічної стабільності та подоланні фінансово-економічної кризи. Досліджено широкий спектр положень нормативно-правових документів щодо формування та впровадження боргової політики України на сучасному етапі. Оцінено роль та види ризиків, пов'язаних із формуванням та реалізацією боргової політики. Окреслено послідовність дій відповідних державних органів щодо формування заходів з управління державним боргом, забезпечення публічності та прозорості у сфері державних фінансів і державного боргу зокрема.


Ключові слова


принципи боргової політики; боргова стійкість; боргові ризики; боргове навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogdan, T. P. (2013), Debt pyramid and its consequences, Zerkalo nedeli. Available at: http://gazeta.zn.ua/finances/dolgovaya-piramida-i-ee-posled­stviya.html.

Bogdan, T. P. (2011), Managing the state debt and macrofinancial risks in the economy of Ukraine. Finance of Ukraine. № 1. pp. 13-22 (ukr).

Keynes, D. M. (2010), General theory of employment, interest and money. Available at: http://www.socioline.ru/files/5/316/keyns.pdf.

Smith, A. (2007), Research on the nature and causes of the wealth of peoples. Eksmo, Moscow. 960 p. (rus).

Schumpeter, J. A. (1982), Theory of Economic Development. Progress, Moscow (rus).

Benkemoune, Rabah (2009), Charles Dunoyer and the Emergence of the Idea of an Economic Cycle. History of Political Economy. 41(2): 271-295. DOI: 10.1215/00182702-2009-003.

Friedman, M. (2011), Capitalism and Freedom. Availavle at: http://www.pdf-archive.com/2011/12/28/friedman-milton-capitalism-and-freedom/friedman-milton-capitalism-and-freedom.pdf.

Lisovenko, V. & Bench, L. & Bez, O. (2014), State Debt: Conceptual Principles and Macroeconomic Aspects. Finance of Ukraine, No. 12: 7-31 (ukr).

The Budget Code of Ukraine. Available at: http://zakon.rada.­gov.ua/laws/show/2456-17.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), “On Approval of the Procedure for the Development of a Medium-Term Strategy for the Management of State Debt and the Control over its Implementation”. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-2010-%D0%BF.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “On Approval of the Procedure for Controlling the Risks Related to the Management of the State (Local) Debt”. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/815-2012-%D0%BF.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “On approving the list of quasi-fiscal operations and authorities (administrations) responsible for conducting an assessment of the possible impact of such operations on the budget indicators”. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/692-2012-%D1%80.

Bogdan, T. P. (2013), State debt of Ukraine: peculiarities of formation and management in modern conditions. Finances of Ukraine. № 1: 32-46 (ukr).

Kolobov, Y. (2014), Public debt management under priorities of the debt policy of Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics, Issue 154, Kyiv, 18-22. DOI: 10.17721/1728-2667.2014/154-1/4.

Sverdan, M. (2013), Public financial policy in the sphere of loans implementation and debt management. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics, Issue 149, Kyiv, 55-58. DOI: 10.17721/1728-2667.2013/149-8/15.

Barry, C. (2011), Sovereign Debt, Human Rights, and Policy Conditionality. Journal of Political Philosophy, 19: 282-305. DOI: 10.1111/j.1467-9760.2011.00395.x.

Huls, N. J. (2012), A Next Step in Debt Enforcement: the Merger of Debt Help and Debt Collection. Consum Policy, 35: 497-508. DOI: 10.1007/s10603-012-9214-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Богдан Т. П. Долговая пирамида и ее последствия [Електронний ресурс] / Т. П. Богдан. - Режим доступу : http://gazeta.zn.ua/finances/dolgovaya-piramida-i-ee-posledstviya.html.

 

2. Богдан Т. П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України / Т. П. Богдан // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 13-22.

 

3. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег [Електронний ресурс] / Д. М. Кейнс. - Режим доступу : http://www.socioline.ru/files/5/316/keyns.pdf.

 

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. - М. : Эксмо, 2007. - 960 с.

 

5. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. - М. : Прогресс, 1982.

 

6. Benkemoune R. Charles Dunoyer and the Emergence of the Idea of an Economic Cycle / Rabah Benkemoune // History of Political Economy. - 2009. - № 41 (2). - Рр. 271-295. DOI: 10.1215/00182702-2009-003.

 

7. Friedman M. Capitalism and Freedom [Електронний ресурс] / M. Friedman. - Режим доступу : http://www.pdf-archive.com/2011/12/28/friedman-milton-capitalism-and-freedom/friedman-milton-capitalism-and-freedom.pdf.

 

8. Лісовенко В. Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти / В. Лісовенко, Л. Бенч, О. Бец // Фінанси України. - 2014. - № 12. - C. 7-31.

 

9. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

 

10. Про затвердження Порядку розроблення Середньострокової стратегії управління державним боргом і контролю за її реалізацією : Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-2010-%D0%BF.

 

11. Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом : Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/815-2012-%D0%BF.

 

12. Про затвердження переліку квазіфіскальних операцій і органів влади (управління), відповідальних за проведення оцінки можливого впливу таких операцій на показники бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/692-2012-%D1%80.

 

13. Богдан Т. П. Державний борг України: особливості формування та управління в сучасних умовах / Т. П. Богдан // Фінанси України. - 2013. - № 1. - С. 32-46.

 

14. Колобов Ю. Управління державним боргом в контексті боргової політики України / Ю. Колобов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2014. - Вип. 154. - С. 18-22. DOI: 10.17721/1728-2667.2014/154-1/4.

 

15. Cвердан М. Фінансова політика держави у сфері здійснення запозичень та управління боргом / М. Свердан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 149. - С. 55-58. DOI: 10.17721/1728-2667.2013/149-8/15.

 

16. Barry C. Sovereign Debt, Human Rights, and Policy Conditionality / Christian Barry // Journal of Political Philosophy. - 2011. - Vol. 19, Issue 3. - P. 282-305. DOI:10.1111/j.1467-9760.2011.00395.x.

 

17. Huls N. J. A Next Step in Debt Enforcement: the Merger of Debt Help and Debt Collection / N. J. Huls // Consum Policy. - 2012. - Issue 4, vol. 35. - Pp. 497-508. DOI: 10.1007/s10603-012-9214-9.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.6(152).122187

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.