Механізм реалізації регіональних інвестиційних програм як фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку

Mykhaylo Kuzheliev, Alina Nechyporenko

Анотація


У статті розглянуто питання реалізації регіональних інвестиційних програм, які здатні впливати на соціально-економічний розвиток регіонів. Особлива увага приділена розробці концепції вдосконалення механізму реалізації регіональних інвестиційних програм як фінансового інструменту стимулювання регіонального розвитку. Запропонована концепція вдосконалення механізму реалізації регіональних інвестиційних програм дозволяє комплексно впливати на внутрішні та зовнішні загрози інтересам регіональних інвестиційних програм, уникаючи негативного впливу в умовах динамічного зовнішнього середовища або мінімізуючи його. 


Ключові слова


фінансові інструменти; регіональний розвиток; регіональні інвестиційні програми; інвестиційний потенціал регіону; концепція вдосконалення механізму

Повний текст:

PDF

Посилання


Bіla, S.О., Zhalilo, Ya.A., Shevchenk, О.V. [ed.] (2011), Innovative approaches to regional development in Ukraine: the analytical report, Kyiv, NISS, 80 p. (ukr).

Savostenko, T. (2015), Use of the public-private partnership mechanism in the implementation of regional investment programs, Public administration and local government. Issue 3, рр. 179-189 (ukr).

Tsarenko, М.О. (2012), Scientific and methodical bases of a research of regional investment programs, The Scientific Bulletin of the National University of the State Tax Service of Ukraine (Economics and Law), No. 4 (59). рр. 42-50 (ukr).

Bodie, Z, Kane, A, Marcus, A.J. (2002), Principles of investments, Moscow, Williams, 982 p. (rus).

Head C.K., Ries J.C., Swenson, D.L. (1999), Attracting foreign manufacturing: Investment promotion and agglomeration, Regional Science and Urban Economics. № 29 (2), рр. 197-218. DOI: 10.1016/S0166-0462(98)00029-5

The state strategy of regional development until 2020 (2014), Resolution of the Cabinet of Ukraine dated August 6, No. 385, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF

On investment activities (1991), Law of Ukraine dated September 18, No. 1560-XII, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

On fundamentals of the state regional policy (2015), Law of Ukraine dated February 5, No. 156-VIII, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156-19

On the state forecasting and development of programs of economic and social development ofUkraine(2000), Law of Ukraine dated March 23, No. 1602 III, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14

Methodical recommendations of an order of development of regional target programs, monitoring and reporting on their performance (2006), order of the Ministry of Economics of Ukraine dated December 4, No. 367, available at: http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/article?art_id=92210&cat_id=38738

Kuzhelіev, М.О. (2001), The mechanism of relationship «the center - the region» in the context of ensuring financial safety of the region, The Bulletin of the Donetsk university (Series B. Economics and Law), No. 1. рр. 192-196 (ukr).

Kuzhelіev, М.А. (2013), Formation of the mechanism of ensuring financial safety of corporation, Skhid, № 4 (124). pp. 44-48 (ukr).

Mashko A.O. (2014), Program of development of agro-food complex of Cherkasy region, Economic and social geography. Issue 2 (70). P. 236-242. DOI: 10.17721 / 2413-7154 / 2014.70.236-242.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналітична доповідь / [Біла С. О., Жаліло Я. А., Шевченко О. В. та ін.] ; [за ред. С. О. Білої]. - К. : НІСД, 2011. - 80 с.

 

2. Савостенко Т. Застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації регіональних інвестиційних програм / Т. Савостенко // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 3. - С. 179-189.

 

3. Царенко М. О. Науково-методичні засади дослідження регіональних інвестиційних програм / М. О. Царенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2012. - № 4 (59). - С. 42-50.

 

4. Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Дж. Маркус ; [ред. В. А. Кравченко ; пер. с англ. Э. В. Кондукова и др.]. - 4-е изд. - М. : Вильямс, 2002. - 982 с.

 

5. Head C. K. Attracting foreign manufacturing: Investment promotion and agglomeration / C. K. Head, J. C. Ries, D. L. Swenson // Regional Science and Urban Economics. - 1999. - № 29 (2). - Рр. 197-218. DOI: 10.1016/S0166-0462(98)00029-5

 

6. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.

 

7. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

 

8. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 156-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156-19.

 

9. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.

 

10. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання: Затверджено наказом Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 р. № 367 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/article?art_id=92210&cat_id=38738.

 

11. Кужелєв М. О. Механізм взаємовідносин "центр - регіон" у контексті забезпечення фінансової безпеки регіону / М. О. Кужелєв // Вісник Донецького університету (Серія В. Економіка і право). - Донецьк : ДонДУ, 2001. - № 1. - C. 192-196.

 

12. Кужелєв М. О. Формування механізму забезпечення фінансової безпеки корпорації / М. О. Кужелєв // Схід. - 2013. - № 4 (124). - С. 44-48.

 

13. Машко А. О. Програма розвитку агропродовольчого комплексу Черкаської області / А. О. Машко // Економічна та соціальна географія. - 2014. - Вип. 2 (70). - С. 236-242. DOI: 10.17721/2413-7154/2014.70.236-242.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.6(152).122184

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.