Наратив як складова дискурсивної реальності

Halyna Dyakovska

Анотація


У статті на основі використання прийомів дискурс-аналізу досліджено зміст наративу як складової частини дискурсивної реальності, що формує специфічні форми сприйняття соціального досвіду. Розкрито сутність наративу як багатовимірного феномену з вироблення сенсу та здійснено опис зазначеного феномену як засобу конструювання ідентичності. Обґрунтовується наукова правомірність упровадження в сучасну методологію нових пізнавальних стратегій, які сприяють конструюванню нової соціальної реальності.


Ключові слова


наратив; дискурс; реальність; інтерпретація; сенс; соціальний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Berger, P. and Lukman, T. (1995), The social construction of reality [translat.], Меdium, Moscow, 336 p. (rus).

Berk, P. (2004), History of events and revival of narrative [translat.], in: Nоvі pеrspektyvy іstоrіоpysаnnia, Nіkа-Tsеntr, Kyiv, 344-363. (ukr).

Brokmeir, I. & Kharre, R. (2000), Narrative: problems and promises of an alternative paradigm, Vоprosy filosofii, №3, 29-42 (rus).

Danto, A. (2002), Analytical philosophy of history [translat.], Ideia-Prеss, Moscow, 290 p. (rus).

Liotar, Zh.-F. (1998), The postmodern condition [translat.], Аleteya, St.Petesburg, 278 p. (rus).

Riker, Paul (2004), Memory, history, oblivion [translat.], Izdatelstvo gumanitarnoi literatury, Moscow, 728 p. (rus).

Trotsuk, I.(2004), Narrative as an interdisciplinary methodological construct in the modern social sciences, Vеstnik RUDN. Sеriia «Sotsiologiia» (Moscow), №6-7, 56-74. (rus).

Trubina, E.G. (2004), The Science of the Narrative: Foundations, Problems, Perspectives, in: Маtеrialy k spеtsialnomu kursu. Yekаtеrinburg, 156 р. (rus).

Fuko, М. (2003), Archeology of knowledge, Vyd-mii vlychko «Оsnovy», 326 p. (ukr).

Carr, D. (1986), Narrative and the Real World: An Argument for Continuity, History and Theory. Vol. 25. № 2. 117-131. DOI: 10.2307/2505301.

Mink, L.O. & Canary, R.H. [ed.] and Kozicki H. [ed.] (1978), Narrative Form as a Cognitive Instrument, The Writing of History. Literary Form and historical Understanding, Madison, 1978. 129-149 (eng).

Torfing, J. (2005), Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challengers, Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Palgrave Macmillan, р. 1-32. DOI: 10.1057/9780230523364_1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бергер П. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. - М. : Медиум, 1995. - 336 с.

 

2. Берк П. Історія подій і відродження наративу / П. Берк // Нові перспективи історіописання. - К. : Ніка-Центр, 2004. - С. 344-363.

 

3. Брокмейер И. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы / И. Брокмейер, Р. Харре // Вопросы философии. - 2000. - № 3. - С. 29-42.

 

4. Данто А. Аналитическая философия истории / А. Данто ; [пер. с англ. А. Л. Никифорова, О. В. Гавришиной]. - М. : Идея-Пресс, 2002. - 290 с.

 

5. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар ; [пер. с фр. Н. А. Шматко]. - СПб. : Алетейя, 1998. - 278 с.

 

6. Рикёр П. Память, история, забвение / Поль Рикер. - М. : Изд-во гуманитарной лит-ры, 2004. - 728 с.

 

7. Троцук И. Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в современных социальных науках / И. Троцук // Вестник РУДН. Серия "Социология". - 2004. - № 6-7. - С. 56-74.

 

8. Трубина Е. Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы / Е. Г. Трубина // Материалы к специальному курсу. - Екатеринбург, 2004. - 156 с.

 

9. Фуко М. Археологія знання / Мішель Фуко ; [пер. з фр. В. Шовкун]. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. - 326 с.

 

10. Carr D. Narrative and the Real World: An Argument for Continuity / D. Carr // History and Theory. - 1986. - Vol. 25. - № 2. - Р. 117-131. DOI: 10.2307/2505301.

 

11. Mink L. O. Narrative Form as a Cognitive Instrument / L. O. Mink // The Writing of History. Literary Form and historical Understanding / [еd. by R. H. Canary and H. Kozicki]. - Madison, 1978. - Рp. 129-149.

 

12. Torfing J. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and Chellengers / J. Torfing // Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. - Palgrave Macmillan, 2005. - 349 p. DOI: 10.1057/9780230523364_1.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117405

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.