Побудова організаційної структури системи контролю промислового підприємства

Antonina Shostakovska

Анотація


У статті розроблено науково-методичний підхід до побудови організаційної структури системи контролю промислового підприємства, який ураховує сучасні тенденції розвитку промисловості та необхідність переходу українських промислових підприємств на шостий технологічний уклад.


Ключові слова


система контролю; організаційна структура; промислове підприємство; інформаційні потоки; інформаційні технології; виробничий процес; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Gedz, M. Y. (2015), Methodological and organizational bases of managerial control in an enterprise, Scientific bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit. No. 3. 80-85 (ukr).

Golovatska, S.I. and Sashko, O.P. (2016), Internal control of enterprise expenses: organizational and methodical aspects, Molodyi vcheny. No. 5. 36-40 (ukr).

Golovatska, S.I. and Khaimonova (2015), Organizational-methodical model of internal control of expenses of the enterprise, Economic sciences. Series «Accounting and Finance». Issue 12 (45). Part 1. 74-80 (ukr).

Gudzinsky, O.D. and Aksentyuk, M.M. and Demenin, O.M. (2009), Controlling in the management system (theoretical and methodological aspect), IPC DUS, Kyiv, 225 p. (ukr).

Daniluk, I. and Mikhailyshyn, N. (2013), The role of strategic control in the enterprise management system, Economic analysis. Issue 12. Part 3. 105-108 (ukr).

How to leave competitors far behind. Boeing, HarleyDavidson, BELAZ: examples of the Internet of things in engineering, available at: https://probusiness.io/sap/2860-kak-ostavit-konkurentov-daleko-pozadi-boeing-harley-davidson-belaz-primery-interneta-veshchey-v-mashinostroenii.html

Kamenska, T.O. (2010), Internal audit. Modern view, Information-analytical agency. 499 p. (ukr).

Koceruba, N.V. (2014), Organizational and methodological principles of internal control in the enterprise management system, Formation of market relations in Ukraine. No. 2. 70-74 (ukr).

Kuzmin, O.E. and Kizlo, M.V. (2012), The control system of the industrial enterprise: formation and formalization, Aktualni problemy ekonomiky. No. 4 (130). 184-194 (ukr).

Maksimova, V.F. (2005), Internal control of economic activity of an industrial enterprise - systematic approach to development, AVRIO Publishing, 264 p. (ukr).

Oliynyk, O.M. and Chkan, A.S. and O.V. Volkova (2016), Organizational support for control in the system of economic safety of the machine-building enterprise, Economic forum. No. 3. 216-220 (ukr).

Panteleev, V.P. (2017), Principles of organization of internal control of enterprises, Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit. No. 1-2. 15-22 (ukr).

Panteleev, V.P. (2008), Internal control: methodology and organization: Inform-Analyte. agency, 491 pp. (ukr).

Pogorelov, Yu.S. and Mironova, Yu.Yu. and Mazuronok V.V. (2015), Organization of internal control at industrial enterprises, Economy and region. No. 4. 135-139 (ukr).

Prokopenko, R.V. and Rudneva, M.V. (2015), Development of the structure of the decision support system for optimizing the resource flows of a machine-building enterprise, Vestnik DonUEP, Bulletin of DonUEP, №1. 42-46. (rus).

Prokopenko, R.V. and Maltsev, D.S. (2012), Analytical review of the development of methodologies for large information complexes in the economy. Prokopenko, Scientific Bulletin of the DSEA. №1 (9E), 305-311 (rus).

Syrtceva, S.V. and Mulyava, D.G. (2015), Organization of internal control of financial results at the enterprise, Economic sciences. Series: Accounting and Finance. Issue 12 (1). 308-316 (ukr).

Starenka O.M. (2015), Organization of control in the operational management of an industrial enterprise, Oblik i finansy. № 3. 130-135 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гедз М. Й. Методологічні та організаційні основи управлінського контролю на підприємстві / М. Й. Гедз // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2015. - № 3. - С. 80-85.

 

2. Головацька С. І. Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти / С. І. Головацька, О. П. Сашко // Молодий вчений. - 2016. - № 5. - С. 36-40.

 

3. Головацька С. І. Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат підприємства / С. І. Головацька, Н. С. Хаймьонова // Економічні науки. - Серія "Облік і фінанси". - Вип. 12 (45). - Ч. 1. - 2015. - С. 74-80.

 

4. Гудзинський О. Д. Контролінг в системі менеджменту (теоретико-методологічний аспект) : [монографія] / О. Д. Гудзинський, М. М. Аксентюк, О. М. Деменіна. - К. : ІПК ДСЗУ, 2009. - 225 с.

 

5. Данилюк І. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством / І. Данилюк, Н. Михайлишин // Економічний аналіз. - 2013. - Вип. 12. - Ч. 3. - С. 105-108.

 

6. Как оставить конкурентов далеко позади. Boeing, Harley Davidson, "БЕЛАЗ": примеры Интернета вещей в машиностроении. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://probusiness.io/sap/2860-kak-ostavit-konkurentov-daleko-pozadi-boeing-harley-davidson-belaz-primery-interneta-veshchey-v-mashinostroenii.html

 

7. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд : [монографія] / Т. О. Каменська. - Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. - 499 с.

 

8. Коцеруба Н. В. Організаційно-методологічні засади внутрішнього контролю в системі управління підприємством / Н. В. Коцеруба // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 2. - С. 70-74.

 

9. Кузьмін О. Є. Система контролю діяльності промислового підприємства: формування та формалізація / О. Є. Кузьмін, М. В. Кізло // Актуальні проблеми економіки. - № 4 (130). - 2012. - С. 184-194.

 

10. Максімова В. Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства - системний підхід до розвитку : [монографія] / В. Ф. Максімова. - К. : АВРІО, 2005. - 264 с.

 

11. Олійник О. М. Організаційне забезпечення контролю в системі економічної безпеки машинобудівного підприємства / О. М. Олійник, А. С. Чкан, О. В. Волкова // Економічний форум. - 2016. - № 3. - С. 216-220.

 

12. Пантелєєв В. П. Засади організації внутрішнього контролю підприємств / В. П. Пантелєєв // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2017. - № 1-2. - С. 15-22.

 

13. Пантелєєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : [монографія] / В. П. Пантелєєв. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2008. - 491 с.

 

14. Погорелов Ю. С. Організація внутрішньогосподарського контролю на промислових підприємствах / Ю. С. Погорелов, Ю. Ю. Миронова, В. В. Мазурьонок // Економіка і регіон. - 2015. - № 4. - С. 135-139.

 

15. Прокопенко Р. В. Разработка структуры системы поддержки принятия решений по оптимизации потоков ресурсов машиностроительного предприятия / Р. В. Прокопенко, М. В. Руднева // Вестник ДонУЭП. - 2015. - № 1 - С. 42-46.

 

16. Прокопенко Р. В. Аналитический обзор развития методологи больших информационных комплексов в экономике / Р. В. Прокопенко, Д. С. Мальцев // Научный вестник ДГМА. - 2012. - № 1 (9Е). - С. 305-311.

 

17. Сирцева С. В. Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві / С. В. Сирцева, Д. Г. Мулява // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12 (1). - С. 308-316.

 

18. Старенька О. М. Організація контролю в оперативному управлінні промисловим підприємством / О. М. Старенька // Облік і фінанси. - 2015. - № 3. - С. 130-135.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.5(151).117252

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.