Перспективи розвитку інформаційного та інвестиційного забезпечення промислового підприємства як складових багатокомпонентної моделі організаційного механізму

Roman Sherstiuk

Анотація


У статті дано характеристику сучасного стану розвитку інформаційного та інвестиційного забезпечення промислового підприємства. Запропоновано шляхи покращення показників соціально-економічного розвитку підприємств за рахунок згаданих чинників шляхом ефективного використання багатокомпонентної моделі. Розроблено організаційний механізм її використання в умовах промислового підприємства. 


Ключові слова


інформація; інвестиція; промислове підприємство; багатокомпонентна модель; організаційний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosha, A.I. (2004), Ways to reduce costs in the organization of logistics activities of business entities in the region, in: Mar­­keting and logistics in the management of subordinates of the state dignitaries, Vol. 42, seriya «Economika», DonUU Press, Donetsk, pp.5-13 (rus).

Andrushkiv, B.M. and Malyuta, L.Ya. and Melnyk, LM (2010), Strategic management of enterprise innovation development, TNTU named after Ivan Puluj, Ternopil, 270 p. (ukr).

Anisimova, L.A.(2011), Features of simulation of market economical processes. Bulletin of the University of Kiev. seriya «Economika». Issue 121-122, p.89-93 (ukr).

Grozny, I.S.(2010), Development of industrial production: methods, models and tools, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics of Industrialists, ND center inform technologies.Donetsk, 330 p. (ukr).

Kyrych, N. B. and Andrushkiv, B.M. and Pohaydak, O.B.(2009), Innovative activity of enterprises and organizations as a method of stabilizing the economy of the regions of Ukraine, Bulletin of Economic Science of Ukraine. No. 1 (15), pp. 23 – 25 (ukr).

Kinash, I.A. and Kyrych, N. B. and Pohaydak, O.B. (2011), Ecological management: ecological and economic principles of rational use of natural resources, Terno-graph, Ternopil, 268 p. (ukr)

Kuzmin, O.E. and Melnyk, O.G. and Petryshyn N.Ya. (2009), Applied management, Publishing House of the National University «Lviv Polytechnic», Lviv, 292 pp. (ukr).

Krikavsky, Ye.V. and Savina, N.B. (2011), Features of the formation of managerial decisions in the investment, Economic sciences. Series «Economics and Management»: Collection of scientific works.LutskNationalTechnicalUniversity. Issue 8 (30) (ukr).

Panukhnik, O.V.(2012), Theory and Practice of Territorial Integration Processes in Regional Socioeconomic Systems, Ailant Publishing, Mykolaiv, 358 p. (ukr)

Ruda, O.V. (2010), Economic modeling in crisis, Modeling of economy: problems, trends, experience: materials International. sci. method. conf. Forum of Young Cybercriminals (Ternopil, September 23-25, 2010). Lviv, р. 98-99 (ukr).

Stadnyk, V.V. and Melnychuk, O. P. and Yokhna, V. M. (2013), Marketing Management of Innovative Development of Enterprise, PP Gonta A.S., Khmelnitsky, 206 pp. (ukr).

Khajinova, O.V. and Chuprina, O.O. (2004), Logistics audit and consulting in optimizing the activities of a multi-enterprise enterprise, Marketing and logistics in management of subjects of management, vol. V, series «Economics». DonNUU,Donetsk, pp. 34-42 (ukr).

Khajinova, O.V. (2006), Logistic Strategy of Innovative Development of Multiprofile Enterprises, Manager. No. 2, p. 35 (ukr).

Sherstiuk, R. and Andrushkiv, B. and Sivchuk, I. (2011), Economic model of occurrence of organisms causing conflict in the enterprise, Socio-economic problems and the state. Vol. 1 (6), available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11ambzkp.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Амоша А. И. Пути снижения затрат в организации логистической деятельности субъектов хозяйствования региона / А. И. Амоша // Маркетинг і логістика в управлінні суб'єктами господарювання : зб. наук. праць ДонДУУ, т.V, вип.42, серія "Економіка". - Донецьк : ДонДУУ, 2004. - С. 5-13.

 

2. Андрушків Б. М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : [навч.-метод. посіб. для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"] / Б. М. Андрушків, Л. Я. Малюта, Л. М. Мельник. - Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2010. - 270 с.

 

3. Анісімова Л. А. Особливості моделювання ринкових економічних процесів / Л. А. Анісімова // Вісник Київського університету. Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 121-122. - С.89-93.

 

4. Грозний І. С. Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти : [монографія] / Грозний І. С. та ін. ; [за заг. ред. І. С. Грозного] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Н.-д. центр інформ. технологій. - Донецьк : Купріянов В. С., 2010. - 330 с.

 

5. Андрушків Б. М. Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, О. Б. Погайдак // Вісник економічної науки України. - 2009. - №1(15). - С. 23-25.

 

6. Кирич Н. Б. Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування / Н. Б. Кирич, І. А. Кінаш, О. Б. Погайдак - Тернопіль : Терно-граф, 2011. - 268 с.

 

7. Кузьмін О. Є. Прикладний менеджмент / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - Львів : Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 292 с.

 

8. Савіна Н. Б. Особливості формування управлінських рішень в інвестуванні / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Економічні науки. Серія "Економіка та менеджмент" : зб. наук. пр. Луцького національного технічного університету. - Вип. 8 (30). - Луцьк, 2011.

 

9. Панухник О. В. Теорія і практика територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах : [монографія] / О. В. Панухник. - Миколаїв : Айлант, 2012. - 358 с.

 

10. Руда О. В. Економічне моделювання в умовах кризи / О. В. Руда // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : матеріали Міжнародн. наук.-метод. конф. форуму молодих економістів-кібернетиків (Тернопіль, 23-25 вересня, 2010 р.). - Львів, 2010. - С. 98-99.

 

11. Стадник В. В. Маркетинг-менеджмент інноваційного розвитку підприємства : [монографія] / В. В. Стадник, О. П. Мельничук, В. М. Йохна. - Хмельницький : ПП Гонта А.С., 2013. - 206 с.

 

12. Хаджинова О. В. Логістичний аудит та консультування в оптимізації діяльності багатопрофільного підприємства / О. В. Хаджинова, О. О. Чуприна // Маркетинг і логістика в управлінні суб'єктами господарювання, т. V, вип. 42, серія "Економіка". - Донецьк : ДонДУУ, 2004. - С. 34-42.

 

13. Хаджинова О.В. Логістична стратегія інноваційного розвитку багатопрофільних підприємств / О. В. Хаджинова // Менеджер. - 2006. - № 2. - С. 35.

 

14. Шерстюк Р. Економічна модель виникнення організмів-збудників конфліктності на підприємстві [Електронний ресурс] / Р. Шерстюк, Б. Андрушків, І. Сівчук // Соціально-економічні проблеми і держава. Вип. 1 (6). - 2011. - Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11ambzkp.pdf.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.5(131).114268

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.