Вплив соціальної відповідальності приладобудівних підприємств на процес взаємодії із зовнішнім середовищем

Uliana Plekan

Анотація


У статті досліджено сучасний стан приладобудування в умовах нестабільного розвитку економіки України з виокремленням проблем, з якими стикається більшість приладобудівних підприємств. Розкрито потребу та оцінено можливості переорієнтації напрямів українського експорту продукції приладобудування. Визначено роль соціальної діяльності приладобудівних підприємств у відносинах із зовнішнім середовищем. Ідентифіковано критерії впливу соціальної відповідальності підприємств приладобудування на зовнішнє середовище. Визначено основні компоненти зовнішньої та внутрішньої соціальної відповідальності підприємств. Подано пропозиції щодо ранжування зовнішньої складової соціально відповідальної діяльності підприємств, деталізовано класифікацію зовнішніх зацікавлених сторін.


Ключові слова


приладобудування; соціальна відповідальність; зовнішнє середовище; ринки збуту; конкурентоспроможність; стейкхолдери SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Nalivayko, A.P. (2001), The theory of enterprise strategy. Current state and directions of development, KNEU Press, Kyiv, 227 p. (ukr).

Sadekov, A.A. (2002), Entrepreneurship and sustainable development DonDUET Press, Donetsk, 450 p. (rus).

Zolotarev, A.M. (2001), Peculiarities of reproduction processes in the Ukrainian industry in the conditions of the transition economy, Vestnik KSU im. V.N. The Karazin. No. 2, special issue.Kharkov, pp. 14-16 (rus).

Gogulia, O.P. and Kudinova, I.P. (2011), Social responsibility of business, Lysenko M.M. Publisher, Nizhyn, 175 p. (ukr)

Sytnichenko, V. (2009), Sstrategy of engineering based on a balanced scorecard, State Enterprise "Nukovo-TechnicalCenter" Stankosert", available at: http://www.ukrtest.com/raznoe/publikacii/11.pdf

Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2014), available at: www.ukrstat.gov.ua/

Korol, S. Ya. (2013), Institutional Approach to Corporate Social Responsibility, Bulletin Kyiv National University of Trade and Economy. Issue 1, No. 3, 42-55 (ukr).

Official site of the Federation of Employers of Ukraine (2014), available at: http://ua.fru.org.ua

Sivak, O. B. (2012), Social responsibility in entrepreneurial activity: domestic and foreign experience, Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis. Vol 1. Part. 22 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : [монографія] / А. П. Наливайко. - К. : КНЕУ, 2001. - 227 с.

 

2. Садеков А. А. Предпринимательство и устойчивое развитие : [монографія] / А. А. Садеков. - Донецк : ДонДУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2002. - 450 с.

 

3. Золотарев А. М. Особенности воспроизводственных процессов в украинской промышленности в условиях переходной экономики / А. М. Золотарев // Вестник ХГУ им. В.Н. Каразина. - 2001. - № 2, спецвыпуск. - С. 14-16.

 

4. Гогуля О. П. Соціальна відповідальність бізнесу : [монографія] / О. П. Гогуля, І. П. Кудінова. - Ніжин : Лисенко М. М., 2011. - 175 с.

 

5. Ситніченко В. Стратегія розвитку машинобудування на основі системи збалансованих показників [Електронний ресурс] / В. Ситніченко. - ДП "Нуково-технічний центр "Санкосерт". - Режим доступу : http://www.ukrtest.com/raznoe/publikacii/11.pdf.

 

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ - 2014 р.

 

7. Король С. Я. Інституційний підхід до соціальної відповідальності бізнесу / С. Король // Вісник Київ. нац. торговельно-економіч. ун.-ту : науково-практич. журнал. - 2013/1. - № 3. - С. 42-55.

 

8. Офіційний сайт Федерації роботодавців України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua.fru.org.ua.

 

9. Сивак О. Б. Соціальна відповідальність в підприємницькій діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Б. Сивак // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2012. - Вип. 1. - Част. 22.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.5(131).114260

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.