Мінімізація рефлексивного впливу на розвиток виробництва за рахунок контролю

Antonina Allakhverdyan

Анотація


У статті на базі ефективно розташованих вузлів контролю запропоновано підхід до підвищення об'єктивності інформації за рахунок мінімізації рефлексивного впливу, що дозволяє підвищити якість інформаційних потоків у процесі підготовки управлінських рішень на промислових підприємствах.


Ключові слова


розвиток; виробництво; контроль; рефлексивний вплив; промислове підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Golovin, S.Yu. [comp.; ed.] (2001), Dictionary of practical psychologist, Harvest - AST Publishing House, Minsk-Moscow, 800 p. (rus).

Gubsky, E.F. & Korabelnaya, G.V. (2003), Philosophical Encyclopedic Dictionary, Infra-M,Moscow, 576 p. (rus).

Kahneman, D. and Tversky, A. (1979), Prospect theory: an analysis of decisions under risk, Econometrica. Vol. 47, pp. 263-291 (eng).

Lepa, R.М. (2010), Reflexive processes in the economy: concepts, models, applied aspects, APEX,Donetsk, 306 p. (ukr).

Lefevre, V.A. (2003), Reflection, Kogito-Center,Moscow, 496 p. (rus).

Taran, T.A. & Shemaev, V.N. (2005), Mathematical modeling of reflexive control, System of Information and Informational Technologies, № 3, 114-131 (rus).

Dymchenko, N. S. (2013), Reflexive management and its role in management activity, Economic sciences. Series: Economics and Management: collection of scientific papers of Lutsk National Technical University.Lutsk, Vol. 10 (38). pp. 55-66 (ukr).

Grozny, І.S. and Lepa, R.M. et al (2010), Development of industrial production: methods, models and tools, SPD Kupriyanov V.S., Donetsk, pp. 311-323 (ukr).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Словарь практического психолога / [сост. С. Ю. Головин]. - Минск : Харвест, М. : Изд-во АСТ, 2001. - 800 с.

 

2. Философский энциклопедический словарь / [сост. Э. Ф. Губский, Г. В. Корабельная]. - М. : Инфра-М, 2003. - 576 с.

 

3. Kahneman D. Prospect theory: an analysis of decisions under risk / D. Kahneman, A. Tversky // Econometrica. - 1979. - V. 47. - P. 263-291.

 

4. Рефлексивні процеси в економіці: концепції, моделі, прикладні аспекти : [монографія / за ред. Р. М. Лепи] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк: АПЕКС, 2010. - 306 с.

 

5. Лефевр В. А. Рефлексия. - М. : Когито-Центр, 2003. - 496 c.

 

6. Таран Т. А. Математическое моделирование рефлексивного управления / Т. А. Таран, В. Н. Шемаев // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технології. - 2005. - № 3. - С. 114-131.

 

7. Димченко Н. С. Рефлексивне управління та його роль в управлінський діяльності / Н. С. Димченко // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент : зб. наук. праць Луцького національного технічного ун-ту. - Луцьк, 2013. - Вип. 10 (38). - С. 55-66.

 

8. Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти : монографія / [І. С. Грозний, Р. М. Лепа та ін. ; за заг. ред. І. С. Грозного] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2010. - С. 311-323.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.4(130).114215

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.