Організація процесів управління забезпеченням розвитку промислового підприємства

Olga Rusinova

Анотація


У статті запропоновано підхід до організації процесів управління забезпеченням розвитку промислового підприємства на основі аналізу та вибору пріоритетних стратегічних альтернатив, за результатами якого стає можливим встановити взаємозв'язок між довгостроковими цілями розвитку підприємства та існуючих або очікуваних (потенційних) ресурсів, що входять до складу ресурсної бази забезпечення.


Ключові слова


організація; процеси; управління; розвиток; забезпечення; промислове підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaitseva, N.M. (2010), Modeling of project management of enterprise resources, Abstract of thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.05,Donetsk, 20 p. (ukr).

Andronova, I.V. (2006), Strategic management of effective resource consumption, Russian Entrepreneurship. No. 9 (81). pp. 46-49, available at: http://www.creativeconomy.ru/articles/7634/

Melnik, L.G. (2006), Economics of development, ITD «University Book»,Sumy, 662 p. (rus).

Vinokurov, V.A. (1996), Organization of strategic management in the enterprise, Center for Economics and Marketing,Moscow, 458 p. (rus).

Grozny, I. S. (2012), The Coherence of Production Development Circuits at the Industrial Enterprise, Economic and Environmental Mechanisms of Development of Ukraine and its Regions, DonNUU Press, Donetsk, Vol. XIІІ. Issue 247, pp. 121-125 (ukr).

Vikhliayeva, S.I. & Fediay, V.I. (2013), Ways of optimization of enterprise management decisions in conditions of risk and uncertainty, Bulletin of the NTU «KhPI». No. 67 (1040), pp. 143-147 (ukr).

Bortnik, S.N. (2014), Improvement of management of material and technical support of the enterprise on the basis of sourcing and logistics, available at: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4604

Demidenko, L.M. (2013), Conceptual approaches to ensuring sustainable development of the enterprise, available at: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.1/92.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зайцева Н. М. Моделювання проектного управління ресурсами підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 / Н. М. Зайцева ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2010. - 20 с.

 

2. Андронова И. В. Стратегическое управление эффективным ресурсопотреблением [Электронный ресурс] / И. В. Андронова // Российское предпринимательство. - 2006. - № 9 (81). - С. 46-49. - Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru/articles/7634/.

 

3. Мельник Л. Г. Экономика развития : [монография] / Л. Г. Мельник. - Сумы : ИТД "Университетская книга", 2006. - 662 с.

 

4. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии / В. А. Винокуров. - М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. - 458 с.

 

5. Грозний І. С. Когерентність контурів розвитку виробництва на промисловому підприємстві / І. С. Грозний // Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів : зб. наук. праць ДонДУУ. - Донецьк : ДонДУУ, 2012. - Т. XIІІ. - Вип. 247. - С. 121-125.

 

6. Віхляєва С. І. Шляхи оптимізації управлінських рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності / С. І. Віхляєва, В. І. Федяй // Вісник НТУ "ХПІ". - 2013. - № 67 (1040). - С. 143-147.

 

7. Бортнік С. М. Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства на засадах сорсингу та логістики [Електронний ресурс] / С. М. Бортнік. - Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4604.

 

8. Демиденко Л. М. Концептуальні підходи до забезпечення стійкого розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Демиденко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. - 2013. - Вип. 2(7). - Т. 1. - Полтава : ПДАА, С. 92-97. - Режим доступу : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.1/92.pdf.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.4(130).114142

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.