Трансформації наукового атеїзму в Україні за часів перебудови

Oleg Kyselov

Анотація


У статті аналізуються зміни у теоретико-методологічних настановах наукового атеїзму радянської України другої половини 1980-х рр. Автор виділяє наступні фактори, що вплинули на трансформації у науковому атеїзмі: лібералізація державно-церковних відносин, десекуляризація та суспільна критика атеїзму. На основі аналізу опублікованих та архівних джерел робиться висновок про ідеологічний характер наукового атеїзму. Зміни, що відбулися у науковому атеїзмі часів Перебудови, стали важливим чинником у постанні сучасного українського релігієзнавства.


Ключові слова


науковий атеїзм; радянська Україна; Перебудова; релігієзнавство; державно-церковні відносини; десекуляризація

Повний текст:

PDF

Посилання


Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NASU, opys 1, sprava 1650. (Ukr, Rus)

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NASU, opys 1, sprava 1651. (Ukr, Rus)

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NASU, opys 1, sprava 1806. (Ukr, Rus)

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NASU, opys 1, sprava 1807. (Ukr, Rus)

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NASU, opys 1, sprava 1845. (Ukr, Rus)

Arestova N.A. (1991), Atheism and Religion: on the Crossroads of Opinions in A.N. Kolodniy & B.A. Lobovik (Eds.) Culture. Religion. Atheism. Naukova Dumka, Kyiv, 1991, pp. 68-83. (Rus)

Basauri Ziuzina A.M. (2017), Application of Russian Soviet Experience in the Works of Ukrainian Scientific Atheists on Judaism in 1957-1989 (the case of M. Shakhnovich’s works) in History of Religion in Ukraine, Issue 27, Vol. 2, Logos, Lviv, 2017. pp. 439-448. (Ukr)

Basauri Ziuzina A.M. (2015), Ivan Mygovych’s Academic Works on Judaism and Zionism in the Context of the Progress of Scientific Atheism in the UkrainianSovietRepublicin Scientific Periodical of National Pedagogical Dragomanov University, Part 7: Culturology, Religious Studies, Philosophy. Issue 33 (46), pp. 16-23. (Ukr)

Bondarenko V.D. (1989), Modern Orthodox Christianity: Tendencies of Evolution, Tavria, Simferopol, 176 p. (Rus)

Voznyak S.M. (Ed.) (1990), Management Effectiveness of the Atheistic Education, Naukova Dumka, Kyiv, 224 p. (Ukr)

Yelenskiy V. (2000), Religion and Perestroyka in Human and World, №11-12, pp. 11-21. (Ukr)

Kirushko N.I. (1991), The Role of Atheism in the Succession of the Development of Socialistic Culture in A.N. Kolodniy & B.A. Lobovik (Eds.) Culture. Religion. Atheism. Naukova Dumka, Kyiv. pp. 84-131. (Rus)

Kyselov O. (2015), What is Desecularization? In: A.Ye. Konverskiy (Ed.) First Tancher Readings. Methodological Problems of Modern Religious Studies, Kyiv’s University, Kyiv, pp. 33-35. (Ukr)

Kolodnyy A.N. (1991a), Atheistic Culture of Personality in: A.N. Kolodniy & B.A. Lobovik (Eds.) Culture. Religion. Atheism. Naukova Dumka, Kyiv, pp. 236-261. (Rus)

Kolodnyy A.N. (1991b), The Functions of Atheism as Phenomenon of Culture in A.N. Kolodniy & B.A. Lobovik (Eds.) Culture. Religion. Atheism. Naukova Dumka, Kyiv, pp. 36-68. (Rus)

Kolodnyy A.N., Kondratik L.I. (1991), Culture of Atheistic Education of Personality in: A.N. Kolodniy & B.A. Lobovik (Eds.) Culture. Religion. Atheism. Naukova Dumka, Kyiv, pp. 261-287. (Rus)

Lobovik B.A. (1991), Religion and Atheism - Elements of Culture in: A.N. Kolodniy & B.A. Lobovik (Eds.) Culture. Religion. Atheism. Naukova Dumka, Kyiv, pp. 7-36. (Rus)

Antonov K.M. (Ed.) (2014), “Science of Religion”, “Scientific Atheism”, “Religious Studies”: Actual Problems of the Scientific Study of Religion in Russia in the 20th - Beginning of the 21th Centuries, PSTGU Publishing House, Moscow, 263 p. (Rus)

Panych O. (2015), Scientific Atheism as a Cultural System in Ukrainian Religious Studies, № 76, рр. 21-35. (Ukr)

Suyarko V.A. (1990), Restoration and Real Implementation of Lenin’s Principles Is the Essence of Rebuilding of Atheistic Activity in Questions of Atheism, Issue 26, pp. 3-9. (Rus)

Tancher V.K. (1988), Scientific Atheism: Problems of Theory and Tasks of Practice in Questions of Atheism, Issue 24, pp. 3-11. (Rus)

Tereshchenko Yu.I. (1991), Atheism and Political Ideology in A.N. Kolodniy & B.A. Lobovik (Eds.) Culture. Religion. Atheism. Naukova Dumka, Kyiv, pp. 154-169. (Rus)

Filonenko N.V. (1991), Cultural Revolution and Development of Mass Non-Religiosity and Atheism in the USSRin A.N. Kolodniy & B.A. Lobovik (Eds.) Culture. Religion. Atheism. Naukova Dumka, Kyiv, pp. 131-153. (Rus)

Shakhnovich M.M., Chumakova T.V. (2014), Museum of the History of Religion of the Academy of Sciences the USSR and Russia Religious Studies (1932-1961), Nauka, Sankt-Peterburg, 458 p. (Rus)

Shakhnovich M.M., Chumakova T.V. (2016), Ideology and Science: The Study of Religion in the Age of Cultural Revolution in the USSR, Nauka, Sankt-Peterburg, 367 p. (Rus)

Ciurtin E. (2008), “Eastern Europe” in Gregory Alles (Ed.). Religious Study: A Global View, Routledge, London and New York, pp. 50-74.

Horyna B. (2005), Study of Religion: The Academic Study of Religion in Eastern Europe and Russiain Lindsay Jones (Ed.), Encyclopedia of Religions, Thomson Gale, pp. 8771-8775.

Bubk T., Hoffmann H. (Eds), (2015), Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Open: The Academic Study of Religion in Eastern Europe, Brill, Leiden, xviii+320 pp.

Junginger H. (Ed.), (2008), The Study of Religion under the Impact of Fascism, Koninklijke, Brill NV, Boston and Leiden, xviii + 663 pp.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (далі - АІФ), оп. 1, спр. 1650.

 

2. АІФ, оп. 1, спр. 1651.

 

3. АІФ, оп. 1, спр. 1806.

 

4. АІФ, оп. 1, спр. 1807.

 

5. АІФ, оп. 1, спр. 1845.

 

6. Арестова Н. А. Атеизм и религия: на перекрестке мнений / Н. А. Арестова // Культура. Религия. Атеизм / [отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик]. - К. : Наук. думка, 1991. - С. 68-83.

 

7. Басаурі Зюзіна А. М. Використання російського радянського доробку в науково-атеїстичних творах про юдаїзм 1957-1989 рр. (на прикладі творів М. Й. Шахновича) / А. М. Басаурі Зюзіна // Історія релігії в Україні : [Науковий щорічник]. - Вип. 27. - Ч. 2. - Львів : Логос, 2017. - С. 439-448.

 

8. Басаурі Зюзіна А. М. Науковий доробок І. Миговича з проблем іудаїзму та сіонізму в контексті розвитку наукового атеїзму в УРСР / А. М. Басаурі Зюзіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. - 2015. - Вип. 33 (46). - С. 16-23.

 

9. Бондаренко В. Д. Современное православие: тенденции эволюции / В. Д. Бондаренко. - Симфереполь : Таврия, 1989. - 176 с.

 

10. Ефективність управління атеїстичним вихованням / [відп. ред. С. М. Возняк]. - К. : Наук. думка, 1990. - 224 с.

 

11. Єленський В. Релігія і "Перебудова" / В. Є. Єленський // Людина і світ. - 2000. - № 11-12. - С. 11-21.

 

12. Кирюшко Н. И. Роль атеизма в преемственности развития социалистической культуры / Н. И. Кирюшко // Культура. Религия. Атеизм / [отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик]. - К. : Наук. думка, 1991. - С. 84-131.

 

13. Кисельов О. С. Що таке десекуляризація? / О. С. Кисельов // Перші Танчерівські читання: "Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства". Міжнародна наукова конференція, 26 жовтня 2015 р. : [матеріали доповідей та виступів] / [редкол.: А. Є. Конверський та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2015. - С. 33-35.

 

14. Колодный А. Н. Атеистическая культура личности / А. Н. Колодний // Культура. Религия. Атеизм / [отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик]. - К. : Наук. думка, 1991. - С. 236-261.

 

15. Колодный А. Н. Функции атеизма как явления культуры / А. Н. Колодний // Культура. Религия. Атеизм / [отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик]. - К. : Наук. думка, 1991. - С. 36-68.

 

16. Колодный А. Н. Культура атеистического воспитания личности / А. Н. Колодный, Л. И. Кондратик // Культура. Религия. Атеизм / [отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик]. - К. : Наук. думка, 1991. - С. 261-287.

 

17. Лобовик Б. А. Религия и атеизм - слагаемые культуры / Б. А. Лобовик // Культура. Религия. Атеизм / [отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик]. - К. : Наук. думка, 1991. - С. 7-36.

 

18. "Наука о религии", "Научный атеизм", "Религиоведение": актуальные проблемы научного изучения религии в России ХХ - начала ХХI в. / [сост., предисл., общ. ред. К. М. Антонова]. - М. : Изд-во ПСТГУ, 2014. - 263 с.

 

19. Панич О. Науковий атеїзм як культурна система / О. Панич // Українське релігієзнавство. - 2015. - № 76. - С. 21-35.

 

20. Суярко В. А. Восстановление и реальное воплощение ленинских принципов - суть перестройки атеистической работы / В. А. Суярко // Вопросы атеизма. - 1990. - Вып. 26. - С. 3-9.

 

21. Танчер В. К. Научный атеизм: проблемы теории и задачи практики / В. К. Танчер // Вопросы атеизма. - 1988. - № 24. - С. 3-11.

 

22. Терещенко Ю. И. Атеизм и политическая идеология / Ю. И. Терещенко // Культура. Религия. Атеизм / [отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик]. - К. : Наук. думка, 1991. - С. 154-169.

 

23. Филоненко Н. В. Культурная революция и развитие массовой нерелигиозности и атеизма в СССР / Н. В. Филоненко // Культура. Религия. Атеизм / [отв. ред. А. Н. Колодный, Б. А. Лобовик]. - К. : Наук. думка, 1991. - С. 131-153.

 

24. Шахнович М. М. Музей истории религии Академии наук СССР и российское религиоведение (1932-1961) / М. М. Шахнович, Т. В. Чумакова. - СПб. : Наука, 2014. - 458 с.

 

25. Шахнович М. М. Идеология и наука: Изучение религии в эпоху культурной революции в СССР / М. М. Шахнович, Т. В. Чумакова. - СПб. : Наука, 2016. - 367 с.

 

26. Ciurtin E. Eastern Europe / Е. Ciurtin // Religious Study: a Global View / [Gregory Alles (Ed.)]. - London and New York : Routledge, 2008. - P. 50-74.

 

27. Horyna B. Study of Religion: The Academic Study of Religion in Eastern Europe and Russia / B. Horyna // Encyclopedia of Religions / [Lindsay Jones (Ed.)]. - Thomson Gale, 2005. - Vol. 13. - P. 8771-8775.

 

28. Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Open: The Academic Study of Religion in Eastern Europe / [T. Bubk, H. Hoffmann (Eds.)]. - Leiden : Brill, 2015. - xviii+320 pp.

 

29. The Study of Religion under the Impact of Fascism / [H. Junginger (Ed.)]. - Boston and Leiden; Koninklijke, Brill NV, 2008. - xviii + 663 pp.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111562

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.