Релігійні пошуки в російській філософській думці на межі XIX-XX ст. як передумова формування атеїстичної ідеології

Volodymyr Hurzhy

Анотація


У статті автор досліджує місце й роль релігійно мотивованих смислів і цінностей у російській думці на межі XIX-XX ст. як передумову формування атеїстичної ідеології Радянського Союзу. Обґрунтовано, що створення СРСР супроводжувалось конструюванням культурної традиції, яка відповідала запитам різних народів; були сформульовані вимоги до "радянської культури і радянської людини". Цю культурну традицію, реалізовану в радянській практиці, пропонується розуміти як нову артикуляцію "російської ідеї". Характерним інструментом її впровадження була атеїстична ідеологія, передумови формування якої автор статті вбачає в релігійних пошуках російської інтелігенції на межі XIX-XX століть, зокрема в її "секуляризованих" уявленнях про обраний народ та його особливу місію, які згодом склали серцевину радянського ідеологічного наративу.


Ключові слова


національна ідея; слов'янофіли; західники; марксизм; науковий атеїзм; релігійність; радянська ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Nivat, Georges (1999), Return to Europe. Articles on Russian literature. Russian religious man, available at: http://nivat.free.fr/archives/pdf/livre_retour.pdf

Roccucci, Adriano (2012), Reflections on post-secular society and on secularization in the history of Russia in modern times, available at: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/02/roccucci_rus.pdf

Popovych, Myroslav (2005), Red century, ArtEk Publisher, Kyiv, 888 p. (ukr).

Marshall T. Poe (1997), Moscow, the Third Rome: The Origins and Transformations of a «Pivotal Moment», available at: https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1997-811-25-Poe.pdf

Lotman, Yu.M. (1997), The Modernity between East and West, available at: http://www.philology.ru/literature2/lotman-97.htm

Berdyayev, Nikolay (2016), The origins and meaning of Russian communism. Azbuka, Moscow, available at: http://93.153.255.188/sites/­default/files/files/pdf/berdiaev_.pdf

Dostoevsky, F.M. (1983), Complete Works in 30 volumes, Vol.25 Writer’s diary. Moskow, p.17. (rus).

Tolstoy, L.N. (1906), The Significance of the Russian Revolution, available at: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/publicistika/o-znachenii-russkoj-revolyucii.htm

Soloviev, V.S. (1909), The Russian idea [translat.], Voprosy filosofii i psikhologii. Vol. XX, kn. 100 (V). pp. 323-356, available at: https://cyberleninka.ru/article/v/russkaya-ideya-1

Toynbee, A. (2014), Russia’s Byzantine Heritage, available at: http://maxpark.com/community/politic/content/2843389


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Нива Жорж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. Русский религиозный человек [Електронний ресурс] / Жорж Нива. - М. : Высшая школа, 1999. - Режим доступу : http://nivat.free.fr/archives/pdf/livre_retour.pdf.

 

2. Роккуччи Адриано. Размышления о постсекулярном обществе и о секуляризации в истории России в новейшее время [Електронний ресурс] / Адриано Роккуччи. - Режим доступу : http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2012/02/roccucci_rus.pdf.

 

3. Попович М. Червоне століття / М. Попович. - К. : Артек, 2005. - 888 с.

 

4. Marshall T. Poe "Moscow, the Third Rome" the origins and transformations of a pivotal moment [Електронний ресурс] / Poe T. Marshall. - Режим доступу : https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1997-811-25-Poe.pdf.

 

5. Лотман Ю .М. Cовременность между Востоком и Западом [Електронний ресурс] / Ю. М. Лотман. - Режим доступу : http://www.philology.ru/literature2/lotman-97.htm.

 

6. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма [Електронний ресурс] / Н. Бердяев. - М. : Азбука, 2016. - Режим доступу : http://93.153.255.188/sites/default/files/files/pdf/berdiaev_.pdf.

 

7. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений (ПСС): в 30 т. / Ф. М. Достоевский. - М., 1983. - Т. 25. Дневник писателя. - С. 17.

 

8. Толстой Л. Н. О значении русской революции [Електронний ресурс] / Л. Н. Толстой. - Режим доступу : http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/publicistika/o-znachenii-russkoj-revolyucii.htm.

 

9. Соловьев В. С. Русская идея [Електронний ресурс] / В. С. Соловьев ; [пер. с фр. Г. А. Рачинского] // Вопросы философии и психологии. - 1909. - XX, кн. 100 (V). - С. 323-356. - Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/v/russkaya-ideya-1.

 

10. Тойнби А. Византийское наследие России [Електронний ресурс] / А. Тойнби. - Режим доступу : http://maxpark.com/community/politic/content/2843389.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).111560

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.