Роль податкових елементів фіскального механізму в досягненні завдань сталого економічного розвитку

Olena Sydorovych

Анотація


У статті розглядаються питання реалізації фіскального механізму держави, здатного забезпечити достатнє фінансове наповнення державного й місцевого бюджетів, а також сприяти досягненню стратегічних пріоритетів сталого розвитку держави та її регіонів шляхом раціонального та обґрунтованого використання матеріальних, соціальних та природних ресурсів. Особлива увага приділена ролі податкових елементів фіскального механізму в забезпеченні екологічного, економічного та соціального імперативу суспільного розвитку України.


Ключові слова


фіскальний механізм; імперативи сталого розвитку; податки; фіскальна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Paton, B. E. [ed.] (2012), National Paradigm of Sustainable Development of Ukraine, State Institution «Institute for the Economics of Natural Resources and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, 72 р. (ukr)

Ilyina, M.V. & Shpilyova, Yu.B. (2017), Social and environmental imperatives as the theoretical basis of the policy of sustainable development of society. Electronic resource: Access mode: http://ecos.kiev.ua/news/view/459

Resolution of the United Nations General Assembly dated September 25, 2015. available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15­/291/92/PDF/N1529192 .pdf

Tropina, V.B. (2011), Public Finances in the Realization of the Social Function of the State, Chernigov Scientific Journal. No. 2 (2). рр. 77-84.

Aleskerova, Yu. V. (2016), The fiscal mechanism of the socio-economic sphere as an integral part of the financial mechanism of the state, Black Sea Economic Studies. Voice over 3. рр. 98-101. available at: http://nbuv.gov.­ua/UJRN/bses_2016_3_22

Kantsur, I.G. (2015), Fiscal Mechanism: Essence, Instruments and Principles of its Action, The World of Finance, p.117-129 (ukr).

Fedorishina, L.I. & Zhmurko, I.V. (2016), Social and fiscal policy of the state: influence at the regional level, Global and national problems of the economy. No. 12. р. 468-473 (ukr).

Tax Code of Ukraine (2010), Law of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI available at: http://zakon.rada.gov.ua

On amendments to the Budget Code of Ukraine on the reform of intergovernmental fiscal relations (2014), Law of Ukraine dated December 28, 2014 No. 79-VIII, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-19

Nikitshin, A. (2017), Tax regulation as an instrument of the state ecological policy, Foreign trade: economy, finance, law. №2. р. 128 (ukr).

Official website of the Ministry of Ecology and Natural Resources. Electronic resource: Access mode: https://menr.gov.ua

The main principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2020 (2011), Approved by the Law of Ukraine «On the main principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2020», Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, No. 26, Art. 218.

Labor costs in Ukraine and the European Union. available at: http://edclub.com.ua/analityka/vytraty-na-robochu-sylu-v-ukrayini-ta-yevropeyskomu-soyuzi

Sibirianska, Yu. & Pernikoza, P. (2017), Fiscal and Social Effects of Reforming the Tax on Individuals’ Income in Ukraine. Financial and Economic Analysis, Office in the Verkhovna Rada of Ukraine. Kiev (ukr).

Law of Ukraine «On the subsistence minimum» dated July 15, 1999, No. 966-ХІV, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-14

Official website of the Ministry of Finance of Ukraine, available at: https://www.minfin.gov.ua

Official website of the State Treasury of Ukraine, available at: http: //www.treasury.gov.ua

Official website of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Оfficial website of the European Union (Eurostat), available at: http://ec.europa.eu/eurostat


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Національна парадигма сталого розвитку України / [за заг. ред. aкадеміка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона]. - К. : Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. - 72 с.

 

2. Ільїна М. В. Соціальний та екологічний імперативи як теоретична основа політики сталого розвитку суспільства [Електронний ресурс] / М. В. Ільїна, Ю. Б. Шпильова. - Режим доступу : http://ecos.kiev.ua/news/view/459.

 

3. Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних націй від 25 вересня 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf.

 

4. Тропіна В. Б. Суспільні фінанси в реалізації соціальної функції держави / В. Б. Тропіна // Чернігівський науковий часопис. - 2011. - № 2 (2). - С. 77-84.

 

5. Алескерова Ю. В. Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави [Електронний ресурс] / Ю. В. Алескерова // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 3. - С. 98-101. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_3_22.

 

6. Канцур І. Г. Фіскальний механізм: сутність, інструменти та принципи його дії / І. Г. Канцур // Світ фінансів. - 2015. - С. 117-129.

 

7. Федоришина Л. І. Соціальна і фіскальна політика держави: вплив на регіональному рівні / Л. І. Федоришина, І. В. Жмурко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - № 12. - С. 468-473.

 

8. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 

9. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-19.

 

10. Нікітішин А. Податкове регулювання як інструмент державної екологічної політики / А. Нікітішин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2017. - № 2. - C. 128.

 

11. Офіційний веб-сайт Міністерства екології та природних ресурсів. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://menr.gov.ua.

 

12. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року / Затверджено Законом України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 26. - Ст. 218.

 

13. Витрати на робочу силу в Україні та Європейському Союзі [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/vytraty-na-robochu-sylu-v-ukrayini-ta-yevropeyskomu-soyuzi.

 

14. Сибірянська Ю. Фіскальні та соціальні ефекти реформування податку на доходи фізичних осіб в Україні / Ю. Сибірянська, П. Пірникоза. - К. : Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2017.

 

15. Закон України "Про прожитковий мінімум" від 15.07. 1999 року № 966- ХІV. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-14.

 

16. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.minfin.gov.ua.

 

17. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.

 

18. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 

19. Оfficial website of the European Union (Eurostat). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.4(150).109518

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.