Самоорганізація українських жінок Канади в період першої та другої хвиль еміграції (1892-1914, 1922-1939 рр.)

Khrystyna Sholota

Анотація


У статті проаналізовано генезу, типологію та організаційні принципи українського жіночого руху в Канаді в період першої та другої хвиль еміграції. Наголошується, що українських жінок Канади до об'єднання спонукала необхідність захищати свої права, боротися із загрозою можливої асиміляції, інтегруватися в поліетнічне канадське суспільство. Показано, що у 20-30 рр. ХХ ст. українки Канади розгорнули активну роботу щодо створення організаційних основ жіночого руху - жіночих товариств та організацій. На основі фактологічного матеріалу проаналізовано процес створення українських жіночих організацій, розкрита їхня роль у громадсько-політичній та культурно-освітній діяльності української громади. Констатується, що формування перших жіночих організацій українок Канади відбувалося на базі політичних партій та найпотужніших релігійних конфесій.


Ключові слова


український жіночий рух; жіночі організації; товариства; політичні партії

Повний текст:

PDF

Посилання


Herus-Tarnavetska, I. (1991), The image of women in the Ukrainian Canadian folklore, in: Ukrainskyi istoryk, 1-2, рр. 39-70 (ukr).

Women’s Society of Princess Olga in Winnipeg (1925), in: Iliustrovanyi kalendar kanadiiskoho ukraintsia na 1925 rik, Winnipeg, Issue 10, 160 p. (ukr).

History «Ukrainskyi holos» in the biographies of its founders and builders (1995), Winnipeg, 99 p. (ukr).

Knysh, I. (1972), Vidhuky chasu: Selected Essays, articles, memoirs, materials, Winnipeg, 404 p. (ukr).

Kohuska, N. (1952), A quarter century on the social field: History of Ukrainian Women Union of Canada 1926-1951, Vydano zakhodamy i koshtom Soiuzu ukrainok Kanady, Winnipeg, 540 p. (ukr).

Kohuska, N. (1986), Half a century in the public field: history essay of Ukrainian Women Union of Canada. 1926-1976, Edmonton; Winnipeg, 1034 p. (ukr).

Pavlykovska, I., [ed.] (1967), League Ukrainian Catholic Eparchy of Edmonton women: the beginning and activities, Zakhodamy i koshtamy Yeparkhialnoi upravy LUKZh, Edmonton, 234 p. (ukr).

Maierchyk, M. (2010), Scenario gender achievement and gender power structure of Ukrainian-farmer in Western Canadaby 1939, in: Narodoznavchi zoshyty, № 3-4, pp. 418-430 (ukr).

Maklein, M. (1985), On the women’s movement in Canada, in: Promin, № 2, pp. 12, 20 (ukr).

Malanchuk-Rybak, O. (2006), Ideology and social practice women’s movement in Western Ukraine XIX - the first third of the twentieth century: typology and European cultural and historical context, monograph, Knyhy, Chernivtsi, 500 p. (ukr).

The main tasks of Ukrainian Women Union of Canada (1960), in: Promin, № 1, p. 6 (ukr).

The first steps of Ukrainian Women Union of Canada (1967), in: Promin, № 1, p. 4 (ukr).

The first organization of Ukrainian women in Canada (1986), in: Promin, № 12, pp. 1-4 (ukr).

The commemorative book Ukrainian People’s House in Winnipeg (1949), Vydano zakhodamy i koshtom Ukrainskoho Narodnoho Domu u Vynypehu, Winnipeg, 863 p. (ukr).

Rybak, O. Z. (2006), Ideology and social practice women’s movement in Western Ukraine XIX - the first third of the twentieth century: typology and European cultural and historical context, Abstract of thesis for the degree of Doctor of Historical Sciences in specialty 07.00.01 «History of Ukraine», Lviv, 37 p. (ukr).

World Congress of Ukrainian women. In memory book (1948), Phill, 63 p. (ukr).

Stratiienko, M. (1955), Problems of Ukrainian women’s movement, in: Svoboda, February 1, p. 3 (ukr).

Teslia, I. (1953), Canadian Ukrainians in the light of the newly announced Canadian population census 1951, in: Biuleten. Materials IV scientific conference of Shevchenko Scientific Society, Toronto, P. 1, pp. 66-73 (ukr).

Teslia, I. (1975), Ukrainians in ZSA and in Canada. Identified Population Census, New York, 31 p. (ukr).

Troshchynskyi, V. P., Shevchenko, A. A. (1999), Ukrainians in the World, Kyiv, 352 p. (ukr).

The Fourth World Congress of Free Ukrainians: Materials (1991), Toronto-New York-London, 445 p. (ukr).

Chumer, V. (1942), Memories of experience of the first Ukrainian immigrants in Canada 1892-1942, Edmonton, available at: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1158/file.pdf (ukr).

Ukrainian rifle community in Canada. 1928-1938 (1938), Saskatoon, 160 p. (ukr).

Stechyshyn, Yu., [ed.] (1945), The anniversary book 25th anniversary of the Institute Petro Mohyla in Saskatoon, Drukarnia ukrainskoho holosu, Winnipeg, 435 p. (ukr).

Husar-Struk, Danylo [еd.] (1993), Encyclopedia of Ukraine, University of Toronto Press, Toronto, Vol. V, 886 p. (engl).

Swyripa, Frances (1993), Wedded to the Cause: Ukrainian-Canadian Women and Ethnic Identity 1891-1991, University of Toronto Press, Toronto, 330 p. (engl).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Герус-Тарнавецька І. Образ жінки в українському канадському фольклорі / Іраїда Герус-Тарнавецька // Український історик. - 1991. - Ч. 1-2. - С. 39-70.

 

2. Жіноче товариство ім. княгині Ольги у Вінніпегу // Ілюстрований календар канадійського українця на 1925 рік. - Вип. 10. - Вінніпег, 1925. - 160 с.

 

3. Історія "Українського голосу" в біографіях його основоположників і будівничих. - Вінніпег, 1995. - 99 с.

 

4. Книш І. Відгуки часу: Вибрані нариси, статті, спогади, матеріяли / Ірена Книш. - Вінніпег, 1972. - 404 с.

 

5. Когуська Н. Чверть століття на громадській ниві: Історія Союзу Українок Канади 1926-1951 / Н. Когуська ; [вст. сл. О. Войценко]. - Вінніпег : Видано заходами і коштом Союзу українок Канади, 1952. - 540 с.

 

6. Когуська Н. Півстоліття на громадській ниві: нарис історії Союзу українок Канади. 1926-1976 / Н. Когуська ; [переднє сл. авт.] - Едмонтон ; Вінніпег : Заходами і коштом Союзу українок Канади з Фундації ім. Н. Кобринської при допомозі дотації провійційного й федерального урядів та Шевченківської фундації, 1986. - 1034 с.

 

7. Ліга українських католицьких жінок Едмонтонської Єпархії: Початки і діяльність / [ред. І. Павликовська]. - Едмонтон : Заходами і коштами Єпархіальної управи ЛУКЖ, 1967. - 234 с.

 

8. Маєрчик М. Сценарій гендерної успішності й структура гендерної влади серед українців-фармерів у західній Канаді до 1939 року / М. Маєрчик // Народознавчі зошити. - 2010. - № 3-4. - С. 418-430.

 

9. Маклейн М. Про жіночий рух в Канаді / М. Маклейн // Промінь. - 1985. - № 2. - С. 12, 20.

 

10. Маланчук-Рибак О. Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ - першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст : [монографія] / О. Маланчук-Рибак. - Чернівці : Книги, 2006. - 500 с.

 

11. Основні завдання Союзу Українок Канади // Промінь. - 1960. - № 1. - С. 6.

 

12. Перші кроки Союзу Українок Канади // Промінь. - 1967. - № 1. - С. 4.

 

13. Перші організації українського жіноцтва Канади // Промінь. - 1986. - № 12. - С. 1-4.

 

14. Пропам'ятна книга українського Народного дому у Вінніпегу. - Вінніпег : Видано заходами і коштом Українського Народного Дому у Винипегу, 1949. - 863 с.

 

15. Рибак О. З. Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ - першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / О. З. Рибак. - Львів, 2006. - 37 с.

 

16. Світовий конгрес українського жіноцтва. Пам'яткова книжка, 12-13.12 1948. - Phill, Б.р. - 63 с.

 

17. Стратієнко М. Проблеми українського жіночого руху / М. Стратієнко // Свобода. - 1955. - 1 лютого. - С. 3.

 

18. Тесля І. Канадійські українці у світлі свіжеоголошених матеріалів перепису людності Канади 1951 р. / І. Тесля // Бюлетень. Матеріали IV наукової конференції НТШ. - Торонто. - Ч. 1. - Грудень 1953. - С. 66-73.

 

19. Тесля І. Українці в ЗСА та в Канаді. Ідентифікований перепис населення / І. Тесля, Р. Цибрівський. - Нью-Йорк : Український соціологічний ін-т, 1975. - 31 с.

 

20. Трощинський В. П. Українці в світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко. - К. : Вид. дім "Альтернативи", 1999. - 352 с.

 

21. Четвертий Всесвітній конгрес вільних українців: Матеріали. - Торонто-Нью-Йорк-Лондон, 1991. - 445 с.

 

22. Чумер В. Спомини про переживання перших українських переселенців в Канаді 1892-1942 [Електронний ресурс] / Василь Чумер. - Едмонтон, 1942. - Режим доступу : http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1158/file.pdf.

 

23. Українська стрілецька громада в Канаді. 1928-1938. - Накладом УСГ в Канаді : "Новий шлях". - Саскатун, 1938. - 160 с.

 

24. Ювілейна книга 25-ліття інституту ім. Петра Могили в Саскатуні / [ред. Ю. Стечишин]. - Вінніпег : Друкарня українського голосу, 1945. - 435 с.

 

25. Encyclopedia of Ukraine / [еd. by Danylo Husar-Struk]. - Toronto : University of Toronto Press, 1993. - Vol. V. - 886 p.

 

26. Swyripa Frances. Wedded to the Cause: Ukrainian-Canadian Women and Ethnic Identity 1891-1991 / Frances Swyripa. - Toronto : University of Toronto Press, 1993. - 330 p.
DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).102696

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.