Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці

Larysa Shaulska, Nataliia Yakymova

Анотація


У статті досліджується сучасна проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці. В ході дослідження встановлено основні прояви, причини виникнення (економічні, інституційні, фінансові та соціальні) та наслідки поширення тіньової зайнятості на державному рівні, на рівні підприємства та індивіда. Проаналізовано стан та динаміку поширення тіньової зайнятості в Україні. Виявлено взаємозв'язок між структурними трансформаціями, що відбуваються на ринку праці, та тіньовою зайнятістю. Запропоновані основні напрями скорочення масштабів тіньової зайнятості (формування політики стабілізації економіки, забезпечення конкурентоспроможності економіки та можливостей для інноваційного розвитку, формування та розвиток інноваційної інфраструктури, формування конкурентоспроможності особистості та здатності до самореалізації, оновлення інструментів і методів скорочення масштабів тіньової зайнятості).


Ключові слова


тіньова зайнятість; ринок праці; структурні трансформації; скорочення масштабів тіньової зайнятості; інноваційний розвиток; підвищення конкурентоспроможності; оновлення інструментів і методів державної політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Heiets, V. M. (2015), Barriers to industrial development based on innovation and opportunities to overcome them, in: Ekonomika Ukrainy, № 1, pp. 4-25 (ukr).

Kolot, A. (2009), Transforming Institute of employment as part of global changes in the social and labor issues, in: Ukraina: aspekty pratsi, № 8, pp. 3-14 (ukr).

Varnalii, Z. S., Honcharuk, A. Ya., Zhalilo, Ya. A. et al (2006), Shadow economy: the nature, characteristics and ways of legalization, Natsionalnyi instytut stratehichnyi doslidzhen, Kyiv, 576 p. (ukr).

Mazur, I. (2006), Deshadowing of the economy of Ukraine: Theory and Practice [monograph], Kyivskyi universytet, Kyiv, 239 p. (ukr).

Mandybura, V. O. (2003), «Shadow» economy of Ukraine and directions legislative strategies to limit, Kyiv, 135 p. (ukr).

Kharazishvili, Yu. M. (2011), The shadow employment and shadow Labor remuneration in Ukraine: estimates and projections, in: Stratehiia rozvytku Ukrainy (economics, sociology, law), № 4, pp. 171-182 (ukr).

Yurchyk, H. M. (2013), Evaluation scale and consequences of shadow employment, in: Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, № 1, pp. 138-143 (ukr).

World employment and social outlook 2015: The changing nature of jobs, available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_368626.pdf.

Demographic and Social Statistics of Ukraine. State Statistics Committee of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Informational and analytical paper «Employment - the main task of the social partners», available at: http://www.ntser.gov.ua/split/files/content/Аналіт. довідка до п. 1 (профспілки).doc.

Major trends in the labor market. State Employment Service of Ukraine, available at: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/ statdatacatalog/list/category?cat_id=30543.

Guidelines for the formation of national employment policies (2013), Technical Support Group on Decent Work and the ILO Subregional Office for Eastern Europe and Central Asia,Moscow (rus).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Геєць В. М. Бар'єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання / В. М. Геєць // Економіка України. - 2015. - № 1. - С. 4-25.

 

2. Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 8. - С. 3-14.

 

3. Варналій З. С. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / [З. С. Варналій, А. Я. Гончарук, Я. А. Жаліло та ін.] ; Національний ін-т стратегічний досліджень. - К. : НІСД, 2006. - 576 с.

 

4. Мазур І. Детінізація економіки України: теорія та практика : [монографія] / І. Мазур. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2006. - 239 с.

 

5. Мандибура В. О. "Тіньова" економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження / В. О. Мандибура. - К., 2003. - 135 с.

 

6. Харазішвілі Ю. М. Тіньова зайнятість та тіньова оплата праці в Україні: оцінки та прогнози / Ю. М. Харазішвілі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2011. - № 4 (т. 1). - С. 171-182.

 

7. Юрчик Г. М. Оцінювання масштабів та наслідків тіньової зайнятості / Г. М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2013. - № 1. - С. 138-143.

 

8. World employment and social outlook 2015: The changing nature of jobs [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368626.pdf.

 

9. Демографічна і соціальна статистика України [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 

10. Інформаційно-аналітична записка "Забезпечення зайнятості - головне завдання соціальних партнерів" [Електронний ресурс] / Федер. профспілок України. - Режим доступу : http://www.ntser.gov.ua/split/files/content/Аналіт. довідка до п. 1 (профспілки).doc.

 

11. Основні тенденції на ринку праці [Електронний ресурс] / Державна служба зайнятості України. - Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category? cat_id=30543.

 

12. Руководство по формированию национальной политики в сфере занятости / Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. - М. : МОТ, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2017.2(148).102663

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.