Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Схід?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу, є оригінальними й правильно оформленими. Структура статті (відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1) повинна включати постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

Крім того, обов’язковими елементами статті мають бути:

1. Індекс УДК (універсальний десятковий класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

2. Заголовок статті подається трьома мовами: українською, англійською, російською.

3. Відомості про автора (авторів) – прізвище ім’я по батькові, вчений ступінь, посада та навчальний (науковий) заклад або інше місце роботи. Подається трьома мовами: українською, англійською, російською.

4. Анотація. Подається трьома мовами: українською, англійською, російською. Побудова української та російської анотацій: характеристика основної теми, проблеми, цілі, узагальнені результати. Вимоги до анотації англ. мовою див. далі.

5. Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше десяти, подаються українською, англійською, російською мовами.

6. Література – оформляти СУВОРО відповідно до вимог оформлення списку літератури Бюлетень ВАК України №3 2008 р. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури.

7. Варіанти оформлення пристатейного списку літератури латиницею див. далі.

Обсяг статті – до 1 д.а. Статті більшого обсягу можуть публікуватися з продовженням.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання; формули – в редакторі формул MS Equaition.

Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор).

Скановані ілюстрації та таблиці неприпустимі. Растрові ілюстрації подаються в оригіналі (фотознімок, малюнок, негатив або слайд).

До статті додається авторська довідка.

Матеріал подається на USB-носії, диску або електронною поштою.

Редакція зберігає за собою право на редагування й скорочення матеріалів. Рукописи не повертаються.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

 

Розглянемо далі основні моменти, на яких повинні зосередити увагу автори, що подають статті до журналу.

НАЗВА СТАТТІ ТА АВТОРСЬКІ РЕЗЮМЕ (АНОТАЦІЇ) АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Назва наукової статті має бути інформативною, можна використовувати лише загальноприйняті скорочення; у перекладі назви статті англійською мовою не повинно бути жодних транслітерацій з української, окрім власних назв, назв приладів та інших об’єктів, що не перекладаються. Також неприпустимо використовувати в назві сленг, який відомий тільки україномовним фахівцям. Те саме стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів.

Англійські анотації (реферати, авторські резюме) в україномовному виданні є для іноземних фахівців та науковців головним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені результати дослідження. Саме на підставі анотації зарубіжні спеціалісти оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до неї, можуть використати її для своєї роботи або зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, зробити запит на отримання повного тексту роботи тощо.

Отже, за обсягом англійська анотація на статтю повинна бути більшою, ніж анотація українською мовою, й мати обсяг не менше 200-250 слів. Окрім того, до анотацій висувають ще й такі вимоги:

- інформативність (анотація не повинна містити загальних слів);

- оригінальність (анотація не повинна бути калькою україномовної анотації);

- змістовність (анотація має відображати основний зміст статті й результати досліджень);

- структурованість (анотація повинна відображати логіку подання результатів у статті);

- «англомовність» (анотація повинна бути написана якісною англійською мовою).

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Прізвища та імена авторів подаються в одній із прийнятих міжнародних систем транслітерації (див. далі «ТАБЛИЦЯ транслітерації українського та російського алфавіту латиницею»). Але бажано, щоб автор, який подає свою статтю й має надію, що вона потрапить до наукометричної бази з будь-якого журналу, користувався єдиним варіантом транслітерації свого прізвища та імені. Таким чином він уникне створення в наукометричній базі декількох профілів (ідентифікаторів) і його науковий доробок буде врахований більш повно в межах одного профілю.

Такі самі вимоги висуваються й до того, як автор подає свій науковий статус та назву організації, у якій він працює або проводить наукове дослідження.

 

ПРИСТАТЕЙНІ СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES)

Окрім величезного значення посилання в бібліометричних та наукометричних дослідженнях, слід зауважити, що можливості SCOPUS дозволяють на підставі посилань оцінювати значення та рівень визнання робіт конкретних авторів, науковий рівень журналів, організацій і країн у цілому, визначати актуальність наукових напрямків та проблем, виявляти їх точки росту та падіння тощо. До того ж стаття зі значним списком літератури демонструє професійний кругозір та якісний рівень досліджень її авторів.

З огляду на це, наводимо загальні принципи оформлення REFERENCES:

1. Запис починається з прізвища автора, його ініціалів та позначення дати в дужках: MalikL. М. (2012).

2. Всіх авторів (незалежно від того один автор чи декілька) подавати на початку бібліографічного опису: Bondar I., Buhaienko E. & Yaroshenko Н. (2004).

3. Джерело (назву книги чи журналу) виділяти курсивом: Fischer K. and Alfen H. W. (2009), “Incentive and payment mechanisms as part of risk management in PPP contracts”, Journal of Interdisciplinary Property Research, Vol. 1, pp. 5-25.

4. Назва видавництва стоїть перед місцем видавництва: Hanson G. H. (2000), Firms, Workers, and the Geographic Concentration of Economic Activity, in Clark G. L., Feldman M. P. and Gertler M. S. (Eds.), The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, Oxford, рp. 477-494.

5. Назву міста видавництва подавати повністю (Наприклад, якщо у нашому бібліографічному описі загальновизнані скорочення М. (на позначення міста Москва), К. (на позначення міста Київ), то в REFERENCES необхідно повністю подавати переклад назви міста): Moscow, Kyiv.

6. Використовувати знак коми (,) для розділення елементів бібліографічного опису (замість // ; : /):

Порівняйте:

Hanson G. H. Firms, Workers, and the Geographic Concentration of Economic Activity / G. H. Hanson // The Oxford Handbook of Economic Geography / [Clark G. L., Feldman M. P. and Gertler M. S. (Eds.)]. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – Pp. 477-494. (Правильне оформлення за вимогами ВАК України від 26.01.2008 р.)

Hanson G. H. (2000), Firms, Workers, and the Geographic Concentration of Economic Activity, in Clark G. L., Feldman M. P. and Gertler M. S. (Eds.), The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, Oxford, рp. 477-494. (Правильне оформлення REFERENCES)

 

Приклади оформлення REFERENCES

Періодичні видання та історичні джерела:

1. Вперед відповісти // Громадський голос. – 1928. – Ч. 1–2. – С. 8–9.

Hromadskyi holos (1928), 1–2, pp. 8-9. (ukr).

 

2. Краткий обзор деятельности Екатеринославской городской управы за 1913 год. – Екатеринослав : Тип. бывш. Братства Св. Владимира, 1914. – 96 с.

Kratkiy obzor deyatelnosti Yekaterinoslavskoy gorodskoy upravy za 1913 god (1914), Yekaterinoslav, 96 р. (rus).

 

Архівні документи:

1. Щотижневі звіти Станіславського воєводського управління про політичну обстановку в Станіславськім воєводстві за січень–жовтень місяці 1928 року // Державний архів Івано-Франківської області. Ф. 2. Станiславське воєводське управлiння. – Оп. 1. – Спр. 607. – 270 арк.

State Archive of Ivano-Frankivsk region, fond 2, opys 1, sprava 607, 270 p. (ukr, polish).

 

2. Державний архів Донецької області. – Ф. 113. – Оп. 1. – Спр. 225.

State Archive of Donetsk region, fond 113, opys 1, sprava 225.

 

Автореферат дисертації, дисертація:

1. Малік Л. В. Підвищення ефективності регулювання економічних процесів у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка» / Л. В. Малік. – Донецьк, 2012. – 20 с.

Malik L. (2012), Improving the efficiency of regulation of economic processes in the region, Abstract of thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.05 «The development of productive forces and regional economy»,Donetsk, 20 р.

 

2. Шемяков О. Д. Розвиток виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами : дис. … доктора екон. наук : 08.00.07 / О. Д. Шемяков. – Донецьк, 2013. – 250 с.

Shemiakov O. D. (2013), Development of production democracy is in a management sociallabour relations, Thesis for the degree of doctor of economic sciences after specialty 08.00.07 «Demography, economy of labour, social economy and policy»,Donetsk, 250 р.

 

Комерційні та законодавчі документи, звіти:

1. Платіжний баланс і зовнішній борг України, 2010 [Електронний ресурс] : за даними Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=112444.

National bank of Ukraine (2011), Payment balance and external debt of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=112444 (ukr).

 

Частина книги, періодичного видання:

1. Johnson B. Institutional Learning / B. Johnson // National Systems of Innovation / [B. A. Lundvall (Ed.)]. – London : Frances Pinter, 1992. – Рp. 20-43.

Johnson B. (1992), Institutional Learning, in B. A. Lundvall (Ed.), National Systems of Innovation, Frances Pinter, London, pp. 20-43.

 

2. Бондар І. Середній клас і рівень доходів / І. Бондар, Є. Бугаєнко, Г. Ярошенко // Праця і зарплата. – 2004. – № 14 (квітень). – С. 4-5.

Bondar I., Byhaienko E. & Yaroshenko H. (2004), Middle class and rate of profits, Labour and pay-envelope, 14 (April), pp. 4-5 (ukr) або Bondar I., Byhaienko E. & Yaroshenko H. (2004), Labour and pay-envelope, 14 (April), pp. 4-5 (ukr).

 

Електронний ресурс:

1. Державний комітет статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua/.

State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

 

Важливо пам’ятати що в зарубіжній БД проста транслітерація назви статті без її перекладу не має сенсу!

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 січня 2010 р. № 55

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

 

ТАБЛИЦЯ транслітерації українського алфавіту латиницею

 

Український алфавіт

Латиниця

Позиція в слові

Приклади написання

Українською мовою

Латиницею

А a

A а

 

Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Б б

B b

 

Борщагівка
Борисенко

Borshchahivka
Borysenko

В в

V v

 

Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Г г

H h

 

Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґ ґ

G g

 

Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Д д

D d

 

Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Е е

E e

 

Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Є є

Ye

ie

На початку слова

В інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Короп’є

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Ж ж

Zh zh

 

Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

З з

Z z

 

Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

И и

Y y

 

Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

І і

I i

 

Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Ї ї

Yi

i

На початку слова

В інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне

Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Й й

Y

i

На початку слова

В інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

К к

K k

 

Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Л л

L l

 

Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

М м

M m

 

Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Н н

N n

 

Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliia

О о

O o

 

Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

П п

P p

 

Полтава
Петро

Poltava
Petro

Р р

R r

 

Решетилівка
Рибчинський

Reshetylivka
Rybchynskyi

С с

S s

 

Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Т т

T t

 

Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

У у

U u

 

Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Ф ф

F f

 

Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Х х

Kh kh

 

Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Ц ц

Ts ts

 

Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Ч ч

Ch ch

 

Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenko

Ш ш

Sh sh

 

Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щ щ

Shch shch

 

Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Ю ю

Yu

iu

На початку слова

В інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii

Koriukivka

Я я

Ya

ia

На початку слова

В інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

 

Примітка:

1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» (наприклад, Згорани – Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від «zh» – відповідника української літери «ж».

2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 

ТАБЛИЦЯ транслітерації російського алфавіту латиницею

Російський

алфавіт

Латиниця

А, а

A (a)

Б, б

B (b)

В, в

V (v)

Г, г

G (g)

Д, д

D (d)

Е, е

E (e), YE (ye)

Ё, ё

E (e), YE (ye)

Ж, ж

ZH (zh)

З, з

Z (z)

И, и

I (i)

Й, й

Y (y)

К, к

K (k)

Л, л

L (l)

М, м

M (m)

Н, н

N (n)

О, о

O (o)

П, п

P (p)

 

 

Російський алфавіт

Латиниця

Р, р

R (r)

С, с

S (s)

Т, т

T (t)

У, у

U (u)

Ф, ф

F (f)

Х, х

KH (kh)

Ц, ц

TS (ts)

Ч, ч

CH (ch)

Ш, ш

SH (sh)

Щ, щ

SHCH (shch)

Ъ, ъ

не пишеться

Ы, ы

Y (y)

Ь, ь

не пишеться

Э, э

E (e)

Ю, ю

YU (yu), IU (iu)

Я, я

YA (ya), IA (ia)

 

 

 

Поєднання голосних літер з літерою (й)

Ай

Ay

Ей

Ey, Yey, Ei

Ий

Y, Iy

Ой

Oy

Уй

Uy

Ый

Yu

Юй

Yuy

Яй

Yay

Эй

Ey

 

Примітка:

 • Літера Е російського алфавіту транслітерується латиницею як YE, якщо стоїть на початку слова, після голосних і знаків Ъ і Ь. В усіх інших випадках – як E.
  Наприклад, Евгений = Yevgeniy, Анатольевич = Anatolyevich, Сергеевич = Sergeyevich.
 • Літера Ё транслітерується як YE, якщо стоїть на початку слова, після голосних і знаків Ъ і Ь. В усіх інших випадках – як E.
  Наприклад, Ёлкин = Yelkin, Планёрная = Planernaya. 
 • Літери Й та Ы транслітеруються як Y в обох випадках.
  Наприклад, Быстрый = Bystryy.
 • Літера Ц транслітерується як TS. Так само як і буквосполучення ТС. 
  Наприклад, Царёв = Tsarev.
 • Поєднання російських літер КС транслітерується як KS, а не як X.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

1. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

2. Редакція матеріали не повертає.

3. Редакція не завжди поділяє думку авторів.

4. У разі передруку посилання на журнал «СХІД» обов’язкове.

5. Передаючи статтю для опублікування в журналі, автор передає невиключні права на розміщення цієї статті в мережі Інтернет та подальше її зберігання в цифровому форматі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.